Konsument-Forum Logo
Kampanj: Avloppsslam

Avloppsslam och slamgödsling

Avgörande frågor är:
  • Konsument-Forums övergripande och grundläggande inställning är att kretsloppet ska hållas rent.

  • Slammet är en restprodukt från rening av avloppsvatten, där växtnäringsämnena fosfor, kalium och kväve utgör omkring 2 procent av innehållet hos vanligt vått slam (ca 7 procent av torkat slam). Skulle dessa näringsämnen skiljas av - t ex genom urinseparering - kommer den stora huvuddelen av slammet ändå att finnas kvar i form av det avfall det är och behöva tas om hand.

  • Att inte först kräva separering av näringsämnen från avfallet innebär att man anser att de ca 98 procenten avfall har sin bästa plats i vår livsmedelsproduktion.

  • Att enbart slammets innehåll av järn, aluminium och polyakrylamid tillsammans är minst 4 ggr större än mängden fosfor.

  • Att den andel av tungmetallerna i slammet som kommer från människan är mycket liten, medan den mängd som kommer från teknosfären är helt dominerande - upp mot 99 procent.

  • Därmed kan inte slam ingå i någon form av uthålligt kretslopp. Alla metaller som inte kommer från urin och avföring lagras oundvikligen upp någonstans i den svenska åkermarken.

  • Det är fel att jämföra slammets metallhalter med metallhalterna i stallgödsel. Gödselns metaller kommer nästan helt från åkern och det spelar ingen roll om halterna är höga eller låga. Spridning av gödsel innebär bara att metaller tas upp och läggs tillbaka. Slamspridning innebär däremot att metaller oavbrutet och oundvikligen leder till nettoökningar i åkermarken - även om halterna i slammet skulle vara lägre än den hos stallgödsel.

  • Huvuddelen av metallerna kommer inte från felaktiga anslutningar som dagvatten, soptippar, industrier etc. Den kommer dels från vattnets innehålla av naturliga metaller som koncentreras i slammet. Men i första hand från alla metaller som vattnet kommer i kontakt med i samhället: ledningar, kranar, diskbänkar, tvättmaskiner, kläder, diskmaskiner, kastruller, bestick, skurvatten etc. Denna del har vid Ryaverket i Göteborg beräknats till över 90 procent. En systematisk bortkoppling av "felaktiga anslutningar" får därmed liten effekt.

  • Metallupplagringen i vår åkerjord är redan idag kritisk. När det gäller exempelvis kadmium presenterade en svensk forskningsgrupp sina resultat under våren 97 och visade att det inte längre finns någon marginal kvar när det gäller kadmiumupplagring i våra njurar och tillhörande funktionsstörningar. Dvs vi måste upphöra att lägga kadmium på odlingsmarken. När det gäller koppar så innehåller slammet mycket höga halter av denna metall i förhållande till den mängd som kommer från urin och avföring. Detta beror på utfällning av koppar från vattenledningar. Koppar har visat sig vara giftig för mikroorganismerna i jorden, och på slamgödslade jordar har man påvisat en upplagring av koppar och tillhörande skador. Vid fortsatt upplagring blir åkern inte längre odlingsvärd.

|-Nästa sida->


( Tillbaka | Hem )