Konsumenter i Samverkan Logo
Kampanj: Avloppsslam

Slut kretsloppet mellan stad och land!
Lägga osorterat hushållsavfall på åkern?

I varje tunna:

5 kg papper och textil
1 litet kvicksilverbatteri (0,1 g Hg)
70 konservburkar (5 kg järn)
75 ölburkar (1,5 kg aluminium)
6 hylsor från batterier av zink (32 g Zn)
1 tesked (1,8 g Cr och 0,9 g Ni)
5 kg glas

10 kopparnitar (21 g Cu)
4 muggar av akrylplast (200 g)
15 kg kycklingben och fisk-
rens (1,5 kg fosfor)
1 liten tub röd färg (0,1 g Cd)
1 blysänke (3 g Pb)
15 kg kattsand


* En tunna (50 kg) hushållsavfall med ovanstående innehåll är lika förorenat som det svenska slammet och innehåller samma mängd fosfor. Klarar slamöverenskommelsen.
* På varje åker är det tillåtet att sprida ca 1 ton slam per hektar per år. Det motsvarar ca 20 tunnor per hektar och år.
* Antingen bör vi sprida både slam och hushållsavfall på åkern eller så skall vi skydda åkern från osorterat avfall, vare sig det kommer i form av slam eller sopor.
* Efter 10 år har vi lagt ut ca 30.000 järn och aluminiumburkar per hektar om vi sprider slam eller detta hushållsavfall. Om hela slamberget i Sverige skulle spridas har vi lagt ut ca 8.000.000.000 burkar på jordbruksmark under denna tid.
* Det är inte rätt att påstå att ovanstående bild representerar ett "kretslopp mellan stad och land" lika litet som slamspridningen.


(I svenskt slam enl SNV Rapport 4423 finns per kilo torrsubstans ca 54 mg bly, 1,5 mg kadmium, 509 mg koppar, 36 mg krom, 2 mg kvicksilver, 18 mg nickel, 636 mg zink och 30 g fosfor. Den del av metallerna som kommer från urin och avföring har dock räknats bort. Alla metaller enligt ovan stannar därför kvar i svensk åkermark. Hushållsavfallet enl ovan innehåller samma mängder metaller. Till detta har fogats uppgifter om slammets innehåll av aluminium, järn och polyakrylamid. Glas och kattsand anses inert.)

Fakta: Civ. ing. Gunnar Lindgren


( Tillbaka | Hem )