Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


Hultsfred 2003-04-27 Kampanj: AvloppsslamNaturvårdsverket
106 48 Stockholm


Stoppa all spridning av slam och andra avloppsprodukter tills dess effektiv hygienisering genomförts

Ytterligare ett hot dyker upp för spridning av farliga organismer, virus och bakterier, och aktualiserar nu kravet på effektiv hygienisering. På kort tid har SARS blivit ett svårbemästrat hot mot allas vår hälsa. Ingen smittväg får lämnas därhän. Det har nu visat sig:

– Misstanke om att det stora utbrottet i Hongkong (Amoy Garden) berodde på ett läckande avloppsrör .

– Att Coronaviruset finns i avföring och kan påvisas där minst 25 dagar efter att en smittad har tillfrisknat .

– Att slamspridning är en reell smittkälla i samhället. I USA och Canada finns fall där människor anses blivit dödligt smittade av slam och tillerkänts skadestånd för detta av slamspridare .

Naturvårdsverkets agerande när det gäller smittfrågan och slammet har rönt välgrundad och stark kritik. Bl a har Statens Jordbruksverk och Statens Veterinärmedicinska Anstalt framfört kritik mot verket i detta ärende. Sveriges Konsumenter i Samverkan anser att Naturvårdsverkets agerande i denna avgörande fråga har kastat tvivel över hela utredningsarbetet med återförsel av slam och andra avloppsfraktioner till åkermarken.  En konsekvens av detta är att ansvaret för användningen av slam och andra avloppsfraktioner i livsmedelsproduktionen idag i praktiken har övertagits av andra krafter i samhället.

Vi uppmanar därför Naturvårdsverket att omgående utfärda krav om

att slam och andra avloppsprodukter från våra storskaliga avloppssystem skall vara fullständigt hygieniserade innan de sprids ut i den yttre miljön. Detta oavsett om det gäller produktion av livsmedel och energiskog, marktäckning eller annat. De avloppsprodukter som deponeras skall kringgärdas med stängsel och förses med varningsskyltar (i enlighet med den amerikanska Naturskyddsföreningens krav och även i likhet med deponering av asbestavfall i Sverige).

Vi bedömer detta vara både viktiga och berättigade krav. Det är bättre att omedelbart få denna åtgärd till stånd, än att vänta till en eventuell SARS-smitta når Sverige. Då kommer åtgärden säkert till stånd i alla fall efter kraftiga opinionsyttringar från allmänheten och media. 

Blir detta fallet kan hela tanken med försöken till återförsel av näringsämnen till jordbruksmarken helt spolieras, när det blir uppenbart att en myndighet visar ovilja att fullständigt skydda befolkningen mot ett dödligt och fruktat smittämne. Man kommer sannolikt att dra slutsatsen att Naturvårdsverket väger kostnader för hygienisering mot det samhällsekonomiska priset för ett antal SARS-smittade personer i Sverige (s k kostnads-nyttaanalys).

Sveriges Konsumenter i Samverkan menar att denna berättigade åtgärd därför måste vidtagas med största skyndsamhet. 

Sveriges Konsumenter i Samverkan

Bengt Ingerstam

ordförande


upp