Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-12-03 Publicerad i KR nr 31, KNY nr 4 samt SKN nr 100
Slamfrågan tar just nu en allvarlig vändning
Sveriges Konsumenter i Samverkans policy för återföring av växtnäring

Bilaga: Tabell 1 och tabell 2

Sveriges Konsumenter i Samverkan har allt sedan starten arbetat för att förhindra att avloppsslammet från reningsverken sprids på odlingsmark. Vid flera tillfällen lyckades vi få ett antal så kallade slamstopp, men nu attackerar man igen, främst från dem som vill bli kvitt slammet, det vill säga Svenskt Vatten med reningsverken i bakgrunden. I flera år har man arbetat för att skapa en ”certifiering” av slam på villkor som man själv sätter. Men vad ställer vi som konsumentorganisation för krav? För det första anser vi inte att ett partsintresse ska skapa ett regelverk för att sedan certifiera, allt för att ”återföra växtäring”. Kvittblivningen sätts i centrum.

Vi har under 2008 haft ett antal möten med LRF och Lantmännen men det gav inte önskade resultat. Vi har presenterat tekniskt underlag som visar att man blundar för en mängd föroreningar i aktuellt slam och att växtnäringen endast är en obetydlig del i slammet. Tyvärr finns det ett antal oansvariga jordbruk som bara ser besparingen i gödselkostnader och inte tänker på den långsiktiga förstöringen av odlingsmarken.

Vi kan förändra
Tiden är inne nu att gå på offensiven och skapa en bred opinion, informera alla inblandade parter, som t ex råvaruproducenter, livsmedelsproducenter, handelsblocken, myndigheter och regeringen.

Nedan följer ett sammandrag av det underlag vi nyligen presenterat och vi vill i detta skede ha gensvar från konsumenter och våra medlemmar. Det är mycket arbete som måste göras fortfarande och resor och tid för uppvaktning av olika parter behöver göras. Ett klart besked kan ni ge genom den nu introducerade ”kampanjfinansieringen” och därmed visa vad du som konsument vill att vi ska göra. Det är ett sätt att påverka.

Giftiga föroreningar i slammet
Det nya i frågan om avloppsslam är att detta har visat sig innehålla mycket höga halter av läkemedelsrester och hormonaktiva ämnen, samt att våra baslivsmedel kan vara förorenade.

De livsmedelsgrupper som direkt kommer i fokus är barnmat och animaliska livsmedel.

Vi vet att slamgifter tas upp i grödan och kan vandra vidare till djur och människor, där de lagras upp.

Här redovisas hur förorenat ingående och utgående avloppsvatten till reningsverken är av läkemedelsrester och hormonella ämnen. Ämnena kommer från sjukhus, wc-stolarna, bortkastade mediciner till avloppet etc.
Se tabell >>

I slammet hittar man skyhöga halter av dessa ämnen - nästan hela apotek!

IVL Svenska miljöinstitutet AB har mätt upp läkemedelsrester och hormoner i slam från ett antal svenska avloppsreningsverk. Även i Skåne och Blekinge har man mätt upp halterna av läkemedel och hormoner i slam. Halterna är mycket höga i alla slam.

Här redovisas några halter (nanogram/kg torkat slam) av olika läkemedel och hormoner. Se tabell >>

Sveriges Konsumenter i Samverkan har till jordbrukets organisationer fört fram sin policy för växtnäringsåterföring och önskar att detta får genomslag inom den närmaste tiden:

Sveriges Konsumenter i Samverkans policy för återföring av växtnäring:
• Att livsmedelsföretagen med full kraft kräver stopp för slamspridning i svenskt jordbruk.
• Att detta skall gälla all jordbruksmark. Vi kan inte godta ett schackbräde av slam- och icke slamspridd åkermark, eftersom föroreningarna rör sig över fastighetsgränser, exempelvis i form av luftföroreningar. Ägarbyten leder ofta till ändrad inriktning på gårdarna. Foder och gödsel sprider ut miljögifterna osv.
• Att göra gällande att slammet som föroreningskälla enkelt kan elimineras, till skillnad från andra diffusa källor. Frågan om vilka källor som är större och mindre saknar relevans – alla källor måste pressas tillbaka.
• Att införa någon form av system, där jordbruksföretag som levererar gröda och animaliska produkter skall intyga att de inte tagit emot slam. Foderföretag bör på samma sätt intyga att de inte befattar sig med slamodlade produkter – vare sig för inhemsk marknad eller export.
• Att ett informationsarbete påbörjas som visar slammets verkliga karaktär – huvuddelen kommer inte från WC-stolarna utan utgörs av kemiskt avfall. Andelen växtnäring är liten.
• Att vi alla skall verka för att växtnäringen avskiljs från det kemiska avfallet innan vi kan tala om växtnäringsåterföring och kretslopp. Branschorganisationen Svenskt Vatten vill inte detta, troligen för att man inte då på ett enkelt sätt blir av med den dominerande och riskabla avfallsfraktionen (nov 2008).

Ladda ner ett flygblad om framtidens odlingsmark (pdf) som du kan sprida
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss