Konsumenter i Samverkan Logo
Kampanj: Vården


Urklipp från Prop 97/98:183
(Understrykningar är våra)


5.3 Den rättsliga regleringen av vissa andra droger


En annan varugrupp som används i berusningssyfte är de s.k. örtdrogerna. Deras innehåll är synnerligen varierande: det rör sig om hundratals olika näringspreparat, hälsokostmedel, örter, medicinalväxter och ibland även syntetiska farmaceutiska preparat (med eller utan dokumenterade effekter). I medlen kan t.ex. förekomma koffein, guaranaextrakt (ursprungligen brasiliansk koffeindryck som tillsammans med socker ger en uppiggande effekt), nootropa medel (vilka påstås förbättra mentala processer), vitaminer och ginseng. Den enda klart urskiljbara gemensamma faktorn för dessa preparat är att de utbjuds till försäljning under uppgivande av en berusande effekt. Preparaten ges av försäljarna gärna fantasifulla namn, som för tankarna till syntetisk narkotika, exempelvis "Mind Bandits" eller "Druids Dream". Försäljningen sköts ofta via hemsidor på Internet eller genom flygblad och försäljarna saknar fast försäljningsställe och uppger endast en boxadress. Örtdrogerna används för sig, men ibland även som komplement till MDMA eller LSD. Det förekommer även att örtdroger kombineras med anabola steroider. Då varken de ovan nämnda kemiska substanserna eller örtdrogerna uppfyller kriterierna i 8 § narkotikastrafflagen för vad som anses som narkotika kan de inte kontrolleras med hjälp av narkotikalagstiftningen (om en örtdrog innehåller något narkotikaklassificerat ämne omfattas den dock av nämnda lagstiftning). Däremot kan de olika preparaten falla in under andra regelverk och den kontroll dessa erbjuder, t.ex. läkemedelslagen (1992:859), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel (dopningslagen) eller livsmedelslagen (1971:511).


(Kommentar: ska alla dessa näringspreparat, hälsokostmedel, örter, medicinalväxter överlämnas åt regeringen att bedöma och ev. förbjuda? Detta anser vi vara en mycket olycklig begränsning i konsumenternas fria val för egenvård och hälsa)


6.2 Lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Regeringens förslag: Genom en ny lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor ges möjlighet att ingripa mot varor som, på grund av sina inneboende egenskaper, utan att utgöra narkotika, dopningsmedel eller godkända läkemedel medför fara för människors liv eller hälsa och som används, eller kan antas användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan. Regeringen föreskriver vilka varor som skall omfattas av lagen.

(Kommentar: "annan påverkan" är alltför godtyckligt formulerat!)8.1


Lagen är således inte avsedd att tillämpas på varor eller ämnen mederkända användningsområden, t.ex. metanol, etanol eller tobak.
Regeringen bemyndigas i andra stycket att fatta beslut om vilka enskilda varor som skall omfattas av lagen. Med vara avses i lagen i första hand olika substanser (såväl grundämne som kemisk förening) och beredningar. Men även växter (dvs. hela växten inklusive t.ex. rötter), delar av växter (t.ex. blad, blommor och frön), svampar och annat som uppfyller rekvisiten i paragrafens första stycke kan komma att omfattas av lagen.

(Kommentar: med grundämne kan menas selen, järn, magnesium, fosfor m.m. d.v.s. vanliga kosttillskott!)


Lagrådet
Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1998-06-11

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:
Förslaget till lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor
1 § I första stycket sägs att lagen gäller varor som på grund av sina inneboende egenskaper medför fara för människors liv eller hälsa och som används eller kan användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan. Enligt andra stycket föreskriver regeringen på vilka varor lagen skall tillämpas. Beskrivningen i första stycket stämmer väl in på exempelvis alkohol. Regeringen kommer inte att införa ett alkoholförbud med stöd av lagen. Men exemplet antyder att lagtexten inte ger någon närmare avgränsning av de hälsofarliga varor som avses och att regeringen får en betydande frihet när det gäller att bestämma vilka varor som lagen skall tillämpas på. Ämnet är dock ett sådant som är särskilt lämpat för en ramlagstiftning. Framför allt ger en sådan lagstiftning möjlighet att vid ändringar i missbruksmönstret snabbt ingripa mot nya droger. Skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa är det första område som i 8 kap. 7 § första stycket regeringsformen anges som föremål för normdelegation. Med hänsyn härtill kan inga invändningar riktas mot den valda konstruktionen. Däremot kan sägas att det underlag som presenteras i lagrådsremissen för bedömning av frågan om vilka varor som kommer att omfattas av lagen är mycket kortfattat. Att hänvisa till att det är fråga om varor som saknar legalt användningsområde innebär ett cirkelresonemang, eftersom användningen är legal så länge förbud inte meddelats enligt lagen. Särskilt vad som sägs om örtdroger i avsnitt 5.3 i den allmänna motiveringen ger föga ledning, eftersom det inte rimligen kan vara avsett att allt som omnämns där skall förbjudas. Det är emellertid riksdagens sak att bestämma vilka riktlinjer den vill dra upp för regeringens tillämpning av det föreslagna bemyndigandet.


(Kommentar: vi instämmer i lagrådets inställning. Här kan många nyttiga örter döljas och bli förbjudna!)

( Tillbaka | Hem )