Sveriges Konsumenter i Samverkan  Kampanj: Vård

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer   Skicka Mail


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 UPPSALA

Remiss: Förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:9) om tillämpning av läkemedelslagen

Vi har med intresse tagit del av underlaget för rubricerade fråga och har följande synpunkter:

Med hänvisning till att bl a motivet för denna reglering skulle vara konsumenternas bästa vill vi framhålla att Konsumenter i samverkans uppfattning är att den förslagna ändringen inte bör beslutas.

Vi kan inte se några konsumentfördelar i förslaget, snarare att det får negativa konsekvenser för folkhälsan. Detta får inte bli resultatet av någon myndighets agerande.

För mer argument hänvisar vi till vårt svar till Livsmedelsverket, som bifogas.

Med vänlig hälsning

Konsumenter i samverkan

Bengt Ingerstam
generalsekreterare


Upp sida