Sveriges Konsumenter i Samverkan  Kampanj: Vård

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer   Skicka Mail


Hultsfred 1997-10-28 

REMISS Dnr 2473/97

Livsmedelsverket
Box 622
751 26 UPPSALA

Förslag till kungörelse med föreskrifter och allmänna råd om vitamin- och mineralpreparat 

Vi har med intresse tagit del av underlaget för rubricerade fråga och har följande synpunkter:

1. Att det saknas särskilda regler för vitamin- och mineralpreparat i Sverige är inte motiv nog för att på detta sätt ingripa med myndighetsföreskrifter och läkemedelsklassning. Det rör sig inte om en uppebar fara för folkhälsan, snarare att enskilda konsumenter får, utan myndigheters ingrepp, engagera sig för att leva sunt och friskt. Avsikterna med intag av extra vitaminer och mineraler bottnar i en brist på förtroende för de moderna industrialiserade livsmedlen och brist på kunskaper och tid att äta rätt, snarare än i ett medvetet försök att droga sig eller förgifta sig. Detta lovvärda försök att hålla sig frisk och pigg bör inte strypas av överdriven nit från myndigheters sida.

2. Ett ingrepp, som det som nu föreslås, kommer att innebära en fördyring (genom bl a läkemedelsregistrering) av produkter som har många kända positiva effekter och knappast några biverkningar (vilket läkemedel i regel har). Detta kommer att minska konsumenternas hälsoinriktade konsumtion och är inte en önskvärd utveckling i samhället.

3. Eftersom det saknas ett internationellt regelverk anser vi inte att Sverige ska inveckla sig i ett lokalt regelverk utan avvakta den internationella ev. harmoniseringen.

4. Säkerhetsbedömning. Det råder inte en enhetlig uppfattning och expertisen är inte överens om dessa påståenden. Det må vara Livsmedelsverkets bedömning, men det finns alltför många som hävdar en annan uppfattning, något som man bör se med en viss ödmjukhet och inte hänfalla till en auktoritär syn. 

Vi anser t ex att tolkningarna när det gäller vitamin B6 är byggda på väl svaga rapporter medan det finns ojämförligt fler rapporter som talar om positiva effekter utan biverkningar.

Som konsumentorganisation anser vi att man ska prioritera de insatser man gör för konsumenternas bästa och mer ägna sig åt att skydda för sådant som är odiskutabelt skadligt än att ägna krafter åt sådant som är diskutabelt ofarligt. Chanser att förgifta sig är det gott om, men p g a t ex ekonomiska faktorer är det nog inte vitaminer och mineraler man i första hand tar till. Alltså anser vi inte att det aktuella förslaget är värt att fullfölja.

Om något av vitaminerna skulle innebära allvarliga risker anser vi man kan gå ut med saklig information från myndigheten, som man gjort när det gäller t ex kvicksilver i fisk och gravida kvinnor. Man saknar ju inte kanaler för att få ut sin information. Så t ex gick man ju ut i Vår Föda med stort uppslag och vackra färgbilder för att lugna konsumenterna i fallet Aspartam och Light-produkter (här rörde det sig om en möjligt befogad oro från konsumenterna, inför syntetiska ersättningsmedel för socker, och myndigheten gick ut för att lugna - inte varna!)

5. Mycket av resonemanget bygger på statistiska värden, som t ex RDA-värdet. Detta är ett trubbigt och omodernt statistiskt värde som helt saknar relevans i vår upplysta tid. Med modern kunskap borde insatser göras för att bättre individanpassa rekommendationerna om tillskott till en bristande kost. Det finns ju samband (och interaktioner) mellan de olika mineralerna t ex och stora skillnader mellan individer också. Vi anser att man inte kan basera ett resonemang som nu förts på ett så oprecist statistiskt genomsnittsvärde.

6. Forskningen har på senare tid kommit till revolutionerande insikter om ämnen i olika livsmedel och dess positiva effekter på hälsan. Inte minst har man talat om "ett glas vin om dan" nyligen. Antioxidanterna är också ett fält där man i allt snabbare takt upptäcker positiva substanser. När man nu börjar upptäcka för hälsan nyttiga nya ämnen och ständigt hittar nya rön om effekterna på hälsan, bör man avstå ifrån att inleda ett försök att bromsa och reglera sådant som är av mer nytta än skada. Allt nyttigt kan ju bli skadligt i för stora doser. Vi anser att myndigheten i första hand ska prioritera att föra ut nyttiga kunskaper och information om sådant som är bra för oss konsumenter, vilket ju också ligger i direktiven till myndigheten från staten.

Sammanfattningsvis anser vi att förslaget ska läggas ner. Vi stöder inte förslaget, med hänvisning till konsumenternas bästa och rätten att välja efter bästa förmåga, med ledning av korrekt och saklig information och kunskaper. Vi anser också att vi ska ha rätten att på egen hand försöka leva friskt och sunt, så gott vi kan och inte behöva belasta sjukvården förrän behovet verkligen föreligger. Ett visst utrymme för egenvård och även komplementär vård måste vi få ha.
 

Med vänlig hälsning

Konsumenter i samverkan 
 

Bengt Ingerstam
generalsekreterare


Upp sida