Sveriges Konsumenter i Samverkan

vår VÅRD - kampanj
I begreppet vård lägger vi in en dubbel innebörd:
vård för hälsa
vård vid sjukdom och ålder

För att vårda vår hälsa krävs kunskaper och information. Vi vill hjälpa till att sprida kunskaper på olika sätt. Det kan vara seminarier, kurser, böcker, flygblad men nu också via Internet.
Dessutom kräver vi att få tillräcklig och tillförlitlig information från de som tillhandahåller produkter för nutrition men också för att lindra, förhindra och i viss mån bota sjukdom, t ex bristsjukdomar. Detta kallar vi egenvård, både förebyggande och påverkande. Vi anser att det är en mänsklig rättighet att själv få göra sitt bästa för att sköta sin och även familjemedlemmars och andra anhörigas hälsa eller välja sådana vård- och behandlingsformer som vi är förvissade om att de kan vara till hjälp. 

Därför kan vi inte acceptera att man från myndigheters sida försöker förhindra att sådan information når oss, som vi behöver för att kunna göra välinformerade val. Vi förutsätter att produkter som erbjuds oss är säkra och förmedlar någon form av konsumentnytta samt att informationen är saklig och korrekt. Om så inte är fallet kan detta beivras via livsmedelslagen eller marknadsföringslagen. Produkter som däremot har kända och bevisade biverkningar, i brukliga doser, skall betraktas som läkemedel, så att produkter och biverkningar kommer under strängare kontroll. 

På denna hemsida och under kampanj VÅRD publicerar vi några debattinlägg. Skicka oss gärna dina synpunkter, även om du bara meddelar att du instämmer och stöder våra krav. Vi ber inte om att du ska stödja vår kampanj genom att bli medlem, men för att få kraft bakom
kraven behöver vi dig som medlem och en massa fler konsumenter av vård i det vidare begreppet. 

Det är knappast troligt att konsumenter medvetet försöker ”droga sig” med t ex vitaminer, mineraler och andra näringstillskott. Man både betalar och intar dessa tillskott av egen fri vilja i syfte att bevara hälsa och effektivitet, möjligen också att öka sin effektivitet och fördröja åldrande (som ju inte är en sjukdom!). 

Det åligger däremot myndigheterna att utöva sådan tillsyn att produktsäkerhet och korrekt information garanteras. Det som påstås måste alltså kunna bevisas. 

När det gäller vård vid sjukdom och ålder måste ett väsentligt utökat konsument/vårdtagar- inflytande skapas och tillerkännas vårdkonsumenterna. Det gäller rätten att välja behandlingsform eller välja läkemedel. Det gäller även att få representeras av någon när den egna förmågan inte medger att egna beslut kan fattas på välinformerade grunder. 

Vi kräver alltså tillgång till produkter som ger oss någon form av konsumentnytta, tillgång till saklig och korrekt information (även vederhäftig reklam, som inte lovar mer än som kan hållas!) men också att informationen inte hämmas eller begränsas av myndigheter av andra för konsumenterna icke relevanta skäl. 

Detta innefattar även produkter som med utvecklad teknik i framtiden kommer att kunna tillföra oss konsumenter nya och effektivare nyttigheter, s k funktionella livsmedel, ”functional foods”. När det gäller nya påhitt, ”novel foods” , som t ex genmanipulerade livsmedel, tas dessa inte fram för att ge oss någon konsumentnytta utan av andra skäl. Liknande utveckling kan komma att ske på läkemedelsfronten. Denna utveckling har vi konsumenter aldrig bett om. 

Det vore olyckligt om utvecklingen av effektivare livsmedel, i syfte att öka konsumentnyttan, skulle regleras på sådant sätt att konsumenterna förvägras tillgången till dem eller tillgången till korrekt, utförlig och förståelig information eller viktiga kunskaper. Detta skulle vi i så fall tolka
som ingrepp i yttrandefriheten och begränsning av den demokratiska valfriheten. 

Vi vädjar därför till våra folkvalda att främst se till nyttan för medborgarna/konsumenterna. 

Gränsdragningsproblem mellan livs- och läkemedel skapas just genom att förorda gränsdragning i syfte att gå vissa myndigheter tillmötes. Vi önskar heller inte att nya regler införs som innebär att läkemedelsindustrin skulle få större inflytande på livsmedelssektorn, berörd myndighet eller sjukvården. Konsumentnyttan måste för våra folkvalda vara det som
främst skall prioriteras. Detta motsäges heller inte av den senaste inriktningen av den svenska politiska viljeinriktningen. 
 

Konsumenter i Samverkan

Bengt Ingerstam 
generalsekreterare

.
Tillbaka      Hem