Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2002-12-14


Ekologiska livsmedel

Jordbruksdepartementes svar på "Vanliga frågor" på deras webbsida

Många konsumenter vill ha ekologiskt producerade livsmedel och det är därför av stor vikt att dessa produkter ges ökad betydelse på livsmedelsområdet, inte minst mot bakgrund av regeringens avsikt att bevara och vidareutveckla en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar livsmedelssektor.

Regeringen satsar sammanlagt 35 miljoner kronor per år under en treårsperiod på forskning om ekologisk produktion. Detta går bl.a. till forskning om gödselmedel och foder men även till studier om säkra ekologiska livsmedel och kost helt eller delvis baserad på ekologiska livsmedel. I det delvis EU-finansierade Miljö- och landsbygdsprogrammet återfinns också omfattande stöd till ekologisk produktion. För 2002 rör sig om totalt 485 miljoner kronor varav knappt hälften är svenska pengar.

Under år 2000 anvisades ett särskilt anslag i statsbudgeten med syfte att möjliggöra satsningar på konsumentbefrämjande åtgärder där bl.a. initiativ avseende kunskaps- och informationsspridning om ekologiska livsmedel är av intresse. Vidare satsas 1 800 000 kr på marknadsstödjande åtgärder. Dessa går i dag huvudsakligen till Krav och Ekologiska lantbrukarna. Pengarna används för konsumentinformation och samordning av marknaden för ekologisk produktion.

Gå till Jordbruksdepartementes svar på "Vanliga frågor" på deras webbsida >>

upp