Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


2001-09-05 Kampanj: Skrivelser till regering, departement och riksdagStatsrådet Thomas Östros
Utbildningsdepartementet
Regeringskansliet
103 33 StockholmAktuella debatten om forskares yttrandefrihet

Det har startat en debatt om huruvida forskare ska få uttala sig i pressen eller ej (se DN 2001-04-15, SvD 2001-09-03, P1 2001-09-04). Det gör att vi som fristående konsumentorganisation måste ifrågasätta både hur skattemedel och frivilligt insamlade gåvor används för t ex cancerforskning. Vi är också oroade över den ökade förekomsten av näringslivsstyrd och via forskarägda bolag styrd forskning. Med patent riskerar också konkurrensen att bli snedvriden.

Vi efterlyser mer oberoende svensk forskning på alla områden, speciellt omfattande miljökemikalier, livsmedelstillsatser, livsmedelsbestrålning, genteknikområdet och hela läkemedelsområdet.

Anders Ekbom, en av de författare som uttalat sig kritiskt om forskarkollegor i SvD Brännpunkt, är ledamot i forskningsnämnden som bedömer alla ansökningar om forskningsanlag vid Cancerfonden, och ordförande i den s k prioriteringskommittén för epidemiologi. Eftersom han kan strypa anslag till vissa forskare anser vi att en utredning behövs för att se om vissa forskare systematiskt "mobbas" av sina kollegor.

Som konsumentorganisation menar vi att forskare måste ha full frihet att få yttra sig via pressen. Yttrandefrihet måste naturligtvis gälla särskilt för forskare. Det vore mycket olyckligt om censurering inom den svenska forskarkåren skulle tvinga vissa forskare att hålla tyst tills "kunskapsläget klarnar". Vi kräver allmänt att försiktighetsprincipen ska komma i första hand och att sannolika risker ska kunna debatteras öppet.

Företagsstyrd forskning
En större och betydligt intressantare debatt i USA och England pågår samtidigt, som berör företagsstyrd forskning. Det har under 1990-talet blivit allt mer uppenbart att industrin hotar forskningens frihet. Således är de stora internationella vetenskapstidskrifterna på väg att lansera en gemensam policy om företagsfinansierade studier (se
Läkartidningen Nr 35, 2001 sid 3644). Enligt Marcia Angell, f d redaktör för New England Journal of Medicine, kan ingen veta hur många negativa studier som aldrig blivit publicerade eller - ännu värre - hur många negativa resultat som "förvandlats till positiva".

Våra kollegor vid den amerikanska konsumentorganisationen
Center for Science in the Public Interest har lanserat en hemsida på Internet som avslöjar vilka amerikanska forskare och universitet som tar emot pengar från företag (http://www.cspinet.org/integrity). Hemsidan visar tydligt på en skrämmande trend: allt mer amerikansk forskning är företagsstyrd, och det påverkar forskningen. Detta har även seriösa tidskrifter vid olika tillfällen uppmärksammat (se t ex Journal of the American Medical Association, 1999; 282:1474-75 "Conflict of Interest and Cost-effectiveness Analysis" och British Medical Journal, 1998; 317:291-292 "Beyond conflict of interest").

Konsumenternas krav
Den svenska debatten ter sig absurd: vår granskning visar att Anders Ahlbom, en annan av artikelförfattarna som i SvD kritiserar forskarkollegor, själv tar emot pengar från industrin för att utföra en studie om mobiltelefoner. Andra mera fria forskare får inte lika lätt medel eftersom de ifrågasätter mobiltelefonins strålning. Det är kort sagt upprörande.

Sveriges Konsumenter i Samverkan uppmanar därför Regeringen att se över hur skattemedel används och om "forskarmobbning" påverkar svenska forskares möjligheter att utföra oberoende studier.

Vi önskar också att Regeringen internationellt driver frågan om forskningens roll inom världshandeln. Eftersom en tvistlösningspanel i World Trade Organisation kan döma att ett nationellt förbud som inte baseras på etablerade forskningsresultat (på engelska s k "sound science") ses som handelshinder, har vi och andra konsumentorganisationer kritiserat WTO. Frågan om hur WTO-avtalet ska förbättras på denna punkt behöver undersökas. När det gäller livsmedel, läkemedel och kemikalier är denna fråga ytterst aktuell och vi ser gärna att Regeringen samlar alla parter till en hearing för att noggrant belysa problemen.


För denna information svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
E-post:skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se