Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


Hultsfred 2006.03.03
Bilaga 1 Våra njurar kan skadas vid oljebrist” (pdf)
Bilaga 2 "Hotet från kadmium - en introduktion" (pdf)Naturvårdsverket
106 48 Stockholm
Ang Särskilt skydd av åkermark som ligger nära tätorter

Det är uppenbart att oljeutvinningen kommer att vika nedåt och akut brist på olja uppkommer. När detta inträffar är svårt att förutse, men de flesta experter har flyttat denna tidpunkt närmare vår tid, bl a beroende på att inga nya oljefyndigheter av betydelse görs längre, samt på den snabba ökningen av konsumtionen i bl a Asien och USA. Vi måste bereda oss på att de livsmedel som behövs för försörjningen av våra tätorter i framtiden måste framställas nära dessa - långväga transporter av livsmedel kommer att bli mycket svåra. Men detta förutsätter att åkermarken bevaras både kvalitativt och kvantitativt.

Kvaliteten äventyras framför allt genom en fortgående tillförsel av metaller, som är en irreversibel process. Här intar tyvärr slammet en bekymrande särställning, eftersom metallhalterna även i våra minst förorenade avloppsslam är mångdubbelt större än det som motsvaras av bidraget från urin och avföring. Detta kan ingen reglering eller några gränsvärden göra något åt, eftersom missförhållandet har sin grund i avloppsnätets konstruktion - att växtnäring från våra WC blandas med avfall från bensinmackar, industríer, dagvatten, sjukhus etc. Man kan visa att enbart metallbidraget från hushållens kranvatten (alltså inga föroreningar) är tillräckligt för att göra slammet omöjligt att inpassa i ett uthålligt kretslopp. Kadmiumfrågan är särskilt allvarlig när vi ser den i ett längre perspektiv. (Se bilaga).

Kvantiteten när det gäller åkermark minskar oavbrutet genom exploatering - mark tas i anspråk till byggnation, vägar etc.

Sveriges Konsumenter i Samverkan kräver därför:
- att avloppsslam inte får spridas på åkermark - i synnerhet på tätortsnära arealer
- att arbetet med en separationen av samhällets avloppssystem påskyndas, så att ren växtnäring på ett uthålligt sätt kan återföras till jordbruket
- att åkermark inte längre får exploateras - i synnerhet i närheten av tätorter

Vänligen

Sveriges Konsumenter i Samverkan
Bengt Ingerstam

Bilaga 1 ”Våra njurar kan skadas vid oljebrist” (pdf)
Bilaga 2 "Hotet från kadmium - en introduktion" (pdf)

upp