Konsumenter i samverkan

Till startsidan


Hultsfred 14 mars 1997

Statsrådsberedningen
103 33 STOCKHOLM


Förslag att bilda ett KONSUMENTDEPARTEMENT
Den 15 mars firas världen över den internationella konsumentdagen. Inför denna passar vi på att föreslå att det inrättas ett helt eget och särskilt departement för konsumentfrågor och dit hörande angelägenheter.

Gruppen konsumenter får allt större fokusering i vårt land, även om gruppen inte växer i antal. Inflytandet ökar ständigt och allt fler inser att konsumenterna och deras val är näringslivets motor och en betydande och viktig bas för samhällets totala verksamhet.

Från Regeringens sida har allt oftare påpekats att konsumenternas intressen måste vägas in i besluten, konsumenterna ska komma i centrum. Även i regeringsförklaringen finns dessa tongångar med. Senast under Elmia Food Mart mässan uttalade nyligen jordbruksminister Annika Åhnberg det på ett bra sätt. "I dag är inte kunden bara en tacksam mottagare i slutet av kedjan utan ställer istället kraven".

Vi är alla konsumenter av varor, tjänster, kapital, vård, utbildning, offentliga tjänster mm och berörs därför i hög grad av i stort sett alla departementens verksamhet. Däremot väger ofta konsumentaspekterna lätt i förhållande till varu- och tjänsteproducenterna. Eftersom näringslivet har ett eget departement anser vi det verkligen påkallat att medborgarna/konsumenterna får sitt eget departement också.

De flesta aktuella departementen handhar frågor som direkt berör oss konsumenter, t ex socialdepartementet i vård och läkemedelsfrågor, finansdepartementet i bankfrågor, miljödepartementet i frågor om både luft, vatten och varor vi konsumerar, jordbruksdepartementet när det gäller våra livsmedel, utbildningsdepartementet i frågor om vår "kunskapskonsumtion", kommunikationsdepartementet för såväl transportfrågor som kommunikation via tele och andra nät, m m.

I arbetsmarknadsfrågor (den andra rollen vi medborgare har, som arbetskraft) samordnas frågorna i Arbetsmarknadsdepartementet oavsett om arbetet utföres i jordbruk, bank, sjukvård, industri eller handel. Lika logiskt anser vi det vara att konsumentfrågorna (omfattande vår primära roll som medborgare) samordnas i ett särskilt KONSUMENTDEPARTEMENT.

Konsumentfrågorna har i dag en oförskyllt låg status och just genom inrättandet av ett Konsumentdepartement skulle statusen på dessa frågor höjas till rätt nivå.

Ingen betvivlar i dag att konsumtionen har direkta följder och stor inverkan på statens finanser och landets välfärd. Mängden konsumtion påverkar direkt arbetstillfällena. Kvaliteten på konsumtionen påverkar på både kort och speciellt lång sikt kostnaderna för sjukvården och miljövården, valet av ursprung av livsmedel får direkta omedelbara följder på vårt jordbruk och utflödet av kapital. Det borde därför inte vara ointressant att även från statens sida mer tydligt fokusera konsumtionens betydelse för vår gemensamma välfärd.

I planerna för ett långsiktigt uthålligare och mer ekologiskt samhälle är konsumentrollen avgörande. Utan konsumenternas medverkan kan inte lagar och förordningar ställa om Sverige mot den efterstävade ekologiska välfärden.

Mot bakgrund av vad vi här framhållit vill vi som ideell konsumentorganisation, fristående från producent-, handels- och partipolitiska intressen, uppmana Statsministern och Regeringen att inrätta ett självständigt och specifikt Konsumentdepartement, som i nära kontakt med övriga departement med tyngd ska kunna driva och bevaka konsumentaspekterna både i form av konsumentskydd och konsumentinflytande på berörda aktörer och marknad.

Vi hoppas att detta förslag noggrant kommer utvärderas och vi ställer gärna upp i diskussioner och med ideutveckling i det framtida utvecklingsarbetet.

Med vänlig hälsning

Konsumenter i samverkan

Bengt Ingerstam
generalsekreterare


( Tillbaka | Hem | Kontakta oss )