Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: TACD
2007-03-13 Publicerad i SKN nr 53


Rapporterat direkt från Bryssel:
TACD TransAtlantiska KonsumentDialogens 8:e årliga möte


TACD, Trans Atlantic Consumer Dialogue, är en arbetsform och samarbete mellan europeiska och amerikanska konsumentorganisationer, för att starkare kunna agera direkt på ”regeringsnivå” och föra en konstruktiv dialog över Atlanten. Vikten av att de amerikanska konsumentorganisationerna och de europeiska talar samma språk och har samma uppfattningar i viktiga frågor, är viktigt då ibland EU och US administrationen inte har det, ja t o m med bråkar, som inom området genteknik. Arbetet koordineras av CI, Consumers International och finansieras av EU och USA gemensamt.

Mötena hålls vartannat år i Bryssel och vartannat år i Washington. Här möts många av konsumentorganisationerna från båda sidor av Atlanten och man möter även representanter från US administrationen och EU Kommissionen. Gemensamma dokument utarbetas och dessa framläggs för de olika ”myndigheterna” på ett ”transatlantiskt” sätt, under mellanperioden sker viktiga underhandskontakter.

Omkring 65 delegater från konsumentorganisationerna deltar och nästan lika många från EU kommissionen och flertalet direktorat. USAs delegation består av 20-talet personer och ytterligare ett 10-tal deltar per telefon.

Två tunga dokument kommer att presenteras i år, dels ett om kontamineringen av GMO och dels ett om livsmedel som produceras av eller från klonade djur. Andra områden som kommer upp är förenklad livsmedelsmärkning och vilseledande hälsopåståenden, marknadsföring av livsmedel till barn. Inom området IT lägger arbetsgruppen ”Informationssäkerhet” fram ett antal dokument.

Från Sverige deltar endast Bengt Ingerstam från Sveriges Konsumenter i Samverkan och Konsument-Forum.

Dokument och uppföljande rapport lägger vi ut löpande på hemsidan allt eftersom och när dokumenten kan offentliggöras. Vi stöter på när det blir aktuellt via SKN.
upp