Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-02-13


Hur definieras konsumenträttigheter?
FN:s riktlinjer för konsumenträttigheter

1. Rätten att få sina grundläggande behov uppfyllda – Att ha tillgång till grundläggande, nödvändiga varor och tjänster: mat, kläder, husrum, hälsovård, utbildning, offentlig service, vatten och avlopp.
2. Rätten till säkerhet – Att skyddas mot produkter, produktionsprocesser och tjänster som är en fara för hälsan eller livet.

3.

Rätten att bli informerad – Att få de fakta som är nödvändiga för att göra ett informerat val, och att skyddas mot ohederlig eller missvisande reklam eller märkning.
4. Rätten att välja – Att kunna välja mellan utbudet av olika produkter och tjänster, som erbjuds till konkurrenskraftiga priser och med tillfredsställande kvalitet.
5. Rätten att höras – Att konsumentintressena representerade i samhällets beslutande organ, och vid utveckling av varor och tjänster.
6. Rätten till upprättelse – Att få en rättvis prövning av berättigade krav, inklusive kompensation för dåliga varor eller otillfredsställande tjänster.
7. Rätten till konsumentutbildning – Att skaffa kunskap och färdigheter som behövs för att göra informerade, säkra val mellan varor och tjänster. Att vara medveten om och kunna tillämpa grundläggande rättigheter och skyldigheter som konsument.
8. Rätten till hälsosam miljö – Att leva och arbeta i en miljö som inte hotar välbefinnandet för nuvarande eller kommande generationer.

Dessa konsumenträttigheter är vägledande för arbetet inom Consumers International (CI).
  upp
upp