Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan       Ekologisk odling

Startsida      Övrig verksamhet och kampanjer      Kontakta oss
2000-02-22
Transatlantiska konsumentdialogen (TACD) - mötesbeslut februari 2000 om 
ekologiska livsmedel

TACD välkomnar att konsumenterna får tillgång till ett allt större utbud av ekologiska livsmedel och vill att USA och EU ställer sig bakom regelverket från Codex Alimentarius för att förbättra produktutbudet ytterligare. Ekologiska regelverk ska baseras på konsumenternas krav och behov. De ska leda till miljömässig och social uthållighet, skapa varor som är hälsosamma och av hög kvalitet, och se till att djurens välfärd är den allra bästa möjliga. Ekologiska livsmedel framställs utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel och antibiotika får inte användas i djurhållningen (utom för att behandla sjukdomar). Dessa grundregler leder till att varorna är fördelaktiga både för miljön och för allmänheten. TACD vill även att USA och EU ska lagstifta om märkningen så att konsumenterna kan känna förtroende för ekologiska produkter, vilket är viktigt för att denna varugrupp ska kunna växa ytterligare.

Ekologisk odling brukar definieras som ett uthålligt jordbruks- och miljösystem i balans. Detta system är så långt möjligt baserat på lokala, förnybara resurser. Grundtanken är att integrera miljön, ekonomin och de sociala aspekterna i själva produktionen både från ett lokalt och ett globalt perspektiv. Ekologisk odling bygger på tanken att naturen har ett värde i sig; människan har således en moralisk skyldighet att se till att den odlade marken blir ett positivt inslag i landskapet. USA och EU ska stödja dessa mål genom att ha bra regelverk för ekologiska odlare, uppmuntra till ekologisk produktion på gårdar av alla storlekar samt att hjälpa konsumenterna urskilja de ekologiska produkterna genom tydlig märkning.

Ekologiska regelverk ska underlätta fri handel med ekologiska varor. För ekologiska livsmedel som framställs utanför USA och EU måste kontrollorganen vara godkända av IFOAM (International Federation of Organic Agricultural Movements). Små eller nya kontrollorgan kan vara acceptabla, särskilt i u-länder, om de ansökt om medlemskap i IFOAM. Dessutom måste USA och EU tillåta att det finns regelverk som ställer högre krav, till exempel Demeter (biodynamisk odling), som redan finns i över 20 länder runt om i världen.

TACD ställer följande krav på regelverken och på certifieringen av ekologiska varor:

  • Lagstiftning om ekologiskt jordbruk ska tas fram av tjänstemän som har erfarenhet av och kunskap om traditionella ekologiska odlingsmetoder och i nära samråd med ekologiska jordbruksorganisationer som IFOAM. I USA måste berörda myndigheter ta hänsyn till de rekommendationer som lämnats in av U.S. National Organic Standards Board och inte göra det olagligt att ha regelverk med högre krav än jordbruksdepartementet USDA.
  • USA och EU måste samarbeta med Codex Alimentarius Commission för att snabbt få till stånd ett internationella ekologiskt regelverk som är förenligt med världshandelsorganisationens TBT- och SPS-avtal.
  • Ekologiska varor måste få märkas i enlighet med hur de framställts (Process and Production Methods) trots att världshandelsorganisationens avtal för närvarande inte tillåter detta.
  • Alla ekologiska varor ska märkas tydligt och på ett framträdande sätt på förpackningen.
  • Ursprungslandet ska uppges på alla ekologiska produkter.
  • Genetiskt modifierade organismer (GMO) samt bestrålning får inte användas i ekologisk produktion.
  • Tillväxthormoner samt foderantibiotika får inte användas i ekologisk djurhållning. Vid eventuell sjukdom ska djuren behandlas och hållas avskiljda under lämplig karenstid tills de är fullt friska igen. Myndigheterna ska övervaka att dessa regler följs noga.
  • För att skydda konsumenterna från de risker som förknippas med stallgödsel måste allmäna regler tas fram för att kontrollera och eliminera smittspridning.
  • Djurfoder ska härstamma från ekologiska källor och får inte på några villkor innehålla djurprotein.
  • Miljöskadad mark får inte användas för ekologiskt lantbruk.


Upp sida