Till startsidanSveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


 

PRESSINFORMATION             2000-06-06   


Konsumentorganisationerna vill ha statlig livsmedelstillsyn:
Brister i den kommunala livsmedelskontrollen hotar

konsumenternas hälsa


Idag lämnar Livsmedelsverket en rapport till regeringen med förslag på hur livsmedelstillsy-nen i Sverige bör organiseras. Konsumentorganisationerna Sveriges Konsumentråd och Sveriges Konsumenter i Samverkan, har båda deltagit i Livsmedelsverkets referensgrupp för utredningen och stödjer helhjärtat det förslag som läggs fram om att ansvaret för livsmedelstillsynen skall flyttas från kommunerna till staten.

För närvarande är ansvaret för livsmedelstillsynen delat mellan Livsmedelsverket och landets 289 kommuner. Tillsynen omfattar butiker, storhushåll och vattenverk. På central nivå ansvarar Livsmedelsverket för tillsynen över cirka 600 anläggningar. De kommunala inspektörerna sköter på lokal nivå tillsynen över omkring 52 000 anläggningar.

Två tredjedelar av kommunerna anser sig inte ha tillräckliga resurser för att kunna sköta tillsynen och genomföra inspektioner. Dessutom saknar många små kommuner helt den kompetens som krävs för att sköta livsmedelskontrollen.


- Företag som har verksamhet i flera kommuner har uppmärksammat att livsmedelslagstiftningen tillämpas  på olika sätt i landet. Det är ett allvarligt hot mot konsumenternas hälsa och säkerhet, att bristande resurser och kompetens i kommunerna leder till godtycklighet, säger Celiakiförbundets Anders Lindström, Sveriges Konsumentråds representant i tillsynsutredningen.

- Man kan också ifrågasätta om dagens kommunala inspektörer har en oberoende ställning gentemot alla tillsyns-objekt. Konsumenternas hälsa kan ibland åsidosättas då en kommunal inspektör vill värna den egna kommunens arbetstillfällen hellre än att bidra till att en anläggning stängs, säger Bengt Ingerstam, Sveriges Konsumenter i Samverkan.

Livsmedelsverket bedömer att tillräckliga förbättringar blir svåra att uppnå med nuvarande organisation och föreslår därför att livsmedelstillsynen förstatligas. Likaså föreslås att den idag obligatoriska tillsynsavgiften slopas och att hela livsmedelstillsynen finansieras via statsbudgeten. En lösning som redan tillämpas i övriga EU-länder.För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
E-post:skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se