Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Tillbaka till Synts & hörts
Ekologiskt Lantbruk nr 8 2002

Aktionsplanen för ekologiskt lantbruk i EU:
Ett steg mot officiellt erkännande


Aktionsplanen för ekologiskt lantbruk i EU: Ett steg mot officiellt erkännande Den europeiska aktionsplanen för ekologiskt lantbruk håller på att ta form. Ännu återstår många turer innan den är färdig och ytterst är det EU-kommissionen som beslutar hur den ska se ut.

Dansken Per Ahle håller i en utredning där ett 20-tal olika organisationer har får yttra sig om allt från grundläggande definitioner på vad ekologiskt lantbruk är till lämplig logga. Till utredningen är en expertgrupp kopplad där Martin Frid från Sveriges Konsumenter i Samverkan är med för den europeiska organisationen Association of European Consumers räkning.
- Marknadsfrågor och den europeiska loggan är det som stod högst på dagordningen på vårt senaste möte i juni, säger Martin Frid.

- Många är missnöjda med loggan för den är relativt okänd. I länder där det finns flera olika märkningar och kriterier är det extra besvärligt att nå ut till konsumenterna och där skulle verkligen behövas en samlande symbol.

Danskt initiativ
Att det är en dansk, Per Ahle, som håller i utredningen är ingen slump. Danmark har hela tiden puffat för frågan och det var i Köpenhamn i maj 2001 som avstampet för en aktionsplan gjordes. Den danska dåvarande jordbruksministern Ritt Bjerregaard kallade till en stor internationell konferens, en uppföljning av en konferens i Wien några år tidigare, för att dra upp riktlinjerna för en europeisk aktionsplan.

I Danmark, liksom i flera europeiska länder, hade man goda erfarenheter av aktionsplaner som visat sig främja ekologiskt lantbruk. En aktionsplan kan sägas vara en strategisk handlingsplan utvecklad och genomförd i tätt samarbete mellan de offentliga och privata sektorerna omfattande förbrukare, jordbrukare, producenter, förhandlare, aktörer och intresseorganisationer. På konferensen i Köpenhamn fanns representanter från EU-kommissionen, departement och ekologiska organisationer, sammanlagt över 100 personer däribland ett dussintal jordbruksministrar.

En handlingsplan
Konferensen varade ett par dagar och mynnade ut i en rad konkreta uppmaningar i arbetet med att utarbeta en europeisk aktionsplan till fördel för ekologisk mat och jordbruk. Inom två år skulle den europeiska aktionsplanen ha analyserat barriärer och potentialer för ytterligare tillväxt i produktion, bearbetning, handel och förbrukande.

Aktionsplanen skulle presentera en strategi som involverade alla aktörer i Europa, inklusive kommissionen, regeringar, intresseorganisationer med flera. Den skulle täcka alla apsekter som rör ekologiskt lantbruk och även ha analyserat förhållandet mellan möjligheterna till en utveckling för ekologiskt lantbruk å ena sidan och hur det rimmar med internationella avtal som WTO och Codex Alimentarius å andra.

Arbete i full gång
Och det är detta arbete som är i full gång nu. Om ett halvår ska en första plan vara klar. Vad som hittills skett är att många intresseorganisationer har fått ge omfattande svar på vad de anser är betecknande för ekologiskt lantbruk, hur CAP påverkar utvecklingen, hur marknaden fungerar, behovet av forskning etc. Martin Frid tror att danskarna säkert vill föra arbetet framåt under sitt ordförandeskap.
- Danskarna vill nog sätta fokus på ekologiskt lantbruk i höst, säger han.

- Men det är inte säkert de lyckas. Sedan är det inte heller säkert att den utredning Per Ahle håller i och våra synpunkter i expertgruppen faller i god jord hos kommissionen. Den har en egen stark vilja.

- Vi är ibland rädda för att den ska gå för långt och till exempel förespråka ett enda kontrollorgan i Europa. Det anser vi skulle bli väldigt byråkratiskt och göra det svårt att föra en dialog med producenterna.

Ett erkännande - Den europeiska aktionsplanen för ekologiskt lantbruk kommer på sikt påverka oss en hel del i Sverige, säger Marianne Schönning, medlem i styrelsen för ekologiska lantbrukarna och engagerad i internationella frågor.

- Att den överhuvtaget görs är kanske det viktigaste, den innebär ett erkännande av ekologisk odling.

- Den kommer säkert att ha betydelse för utvecklingen av EU:s regelverk och kan förhoppningsvis få marknaden att fungera bättre.

Aktionsplanen kan också föra över mer resurser till forskning och utveckling enligt Marianne som tror att alla berörda parter kan få ett ökat inflytande tack vare planen. IFOAM, International Federation of Organic Agriculture Movements, där Marianne är aktiv, är en av organisationer som yttrat sig till aktionsplanen. Och det är bara "gräsrötterna" som ska yttra sig, inte olika statliga myndigheter eller departement.
- Arbetet med att samla in synpunkter från alla ekologiska rörelser ska vara klart till jul, säger Marianne. I rapporten ska exempelvis finnas med analyser av barriärer och potentialer för ytterligare tillväxt i produktion, handel med mera. Där ska presenteras en strategi som involverar alla aktörer i Europa. Den ska alltså täcka de flesta aspekter som rör utvecklingen av ekologiska livsmedel och ekologiskt lantbruk.

- Men allt är inte klart då, säger Marianne. - Det finns frågeställningar som saknas exempelvis om djurens hantering. Men processen är det viktiga, att det överhuvudtaget diskuteras ekologiskt lantbruk inom kommissionen. Detta är det första steget och inte minst är det viktigt att identifiera flaskhalsarna för en utveckling.


TEXT: CHRISTINA FORLIN
Upp