Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -
REMISS
VAR           2006-02-18


Till: Registrator
Jordbruksdepartementet
103 33 Stockholm
REMISS Jo 2006/13

Sveriges Konsumenter i Samverkans remissvar på Förslag till förordning om ekologiskt jordbruk och ekologiska livsmedel – Jo 2006/13

Sveriges Konsumenter i Samverkan har med tillfredsställelse fått möjlighet att avge yttranden över förslaget.

Frågan om utvecklingen av den ekologiska odlingen/produktionen har en längre tid engagerat oss som konsumentorganisation. Redan i ett förberedande stadium till EAP – European Action Plan - deltog en person från oss, Martin Frid, i förarbetet av förslaget och deltog även i möten i Bryssel med kommissionen. Detta gjordes i samarbetet med danska Forbrugerrådet. Vår ordförande har också deltagit i hearingen i Bryssel då förslaget debatterades.

Vårt remissvar 2003 till kommissionen kan läsas på: http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/ekomat/remiss/aktionplan.htm

Redan i tidigare diskussioner har vi påtalat att intressena från kommissionens sida att bygga upp ett regelverk som ska harmonisera den europeiska ekologiska produktionen inte får gå så långt att samarbetet med utomeuropeiska regelverk försvåras. EU är inte hela marknaden och har inte monopol på ekologisk produktion. Internationellt sett har den ekologiska rörelsen präglats av hänsyn och omsorg om många värden och värderingar och sammanfallit mycket med medvetna konsumenters krav. Det är och har varit en ideologibaserad utveckling och inte styrd av tillväxtfrämjande eller skördemaximering och bör då inte tas över enbart av lagstiftarnas önskan att likrikta. Lika lite får man utveckla denna förordning så långt att man genomför en gemensam EU-märkning och då sätter lägre krav, för att det ska passa alla.

Det skiner igenom lite här och var att avsikterna på sikt är att förhindra, om inte förbjuda, de privata och nationella regelverken och märkningssystemen. I många av EU-länderna är inte anseendet för EU högt nog för att det skulle innebära ett ökat förtroende, snarare tvärtom.

Förtroendet hos konsumenterna för den ekologiska produktionen skulle rubbas i negativ riktning.

Många punkter i framlagt förslag är en utveckling i positiv riktning och det är vi positiva till, men reserverar oss på punkterna när det gäller märkning och säkringen av inflytande från de nationella organisationerna som drivit fram utvecklingen till den aktningsvärda form det i dag har. Ska något harmoniseras ska det ske med öppenhet och samråd med alla de organisationer som har erfarenheten och kunskaperna och förtroendet från konsumenternas sida.

Art 20
Det är alltså helt oacceptabelt att försöka begränsa möjligheterna till förtydliganden och ytterligare upplysning på etiketter eller i marknadsföring, som ger konsumenterna information av värde. Punkterna 2 och 3 inger känslan av maktutövning av mera polisiär karaktär. Självklart ska påståenden vara sanna, där har vi generell lagstiftning som kan tillämpas.

Avslutningsvis vill vi i egenskap av fristående och obunden konsumentorganisation kommentera
punkt 17 i Motiveringen.

Som ett av målen för den ekologiska produktionen anges
- att skydda konsumenternas intressen, inge förtroende hos konsumenterna och undvika
missledande märkning.


Förtroendefrågan har vi berört, missledande märkning ska vi självklart inte ha, lika lite som märkning med lägre ställda krav.

Men sedan till frågan om att skydda konsumenternas intressen. Vi ser det inte i första hand som ett behov av att skydda, som vanligt, den ”svaga och klena konsumenten”, som alltid ska skyddas. Från både regeringshåll och från näringslivshåll hävdas alltför ofta att låga priser ligger i konsumenternas intresse – primärt. Det har vi aldrig från konsumentorganisationshåll framfört eller krävt. Däremot mera valuta och värderingar för pengarna. Det är precis vad det handlar om, den ekologiska odlingen och produkterna, ser vi som intressanta ur många synpunkter och kräver därför ökade insatser på detta område.

En stor fråga för konsumenter är GMO-frågan, patent och maktaspekten är vi oroliga för och vi vill inte ha en värld styrd av skrupelfria maktmaskiner, som ska lägga under sig det biologiska grundmaterialet, bönderna, handeln och förvägra oss konsumenter det fria valet i strävandena att skapa ett hållbart och uthålligt samhälle. Se bara den skandalösa utvecklingen nyligen där Swedish Meats i sin makt/monopolsituation, helt enväldigt bestämmer att när nu inte konsumenterna vill äta upp gmo-grödorna så tvingar man grisarna att göra det och så räddas gmo-företagen på bekostnad av konsumenternas valfrihet.

Många konsumenter är i dag uppgivna för valet begränsas oerhört. Här kommer KRAV in som en möjlighet. Det kallar vi inte ”att skydda konsumenternas intressen” utan att lyssna och respektera konsumenternas intressen och värderingar.

Konsumenternas intressen när det gäller hälsa - kroppslig, miljö och djurens hälsa – delar vi i många egenskaper som medborgare och medvetna tänkande varelser, som ser effekterna av den traditionella produktionens negativa effekter. Samma gäller solidaritet och omsorg, även om befolkningen i länder som behöver utvecklas eller som är under utveckling. Det är inte enbart en konsumentaspekt, däremot kan vi ge uttryck för våra värderingar genom aktivt agerande som konsument.

Skillnaden i tolkning är här enormt stor och vi förslår att man ändrar det till:
”att lyssna till och respektera konsumenternas värderingar och krav på livsmedelsproduktionen och på maten de ska köpa och äta”.

Bengt Ingerstam
ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan
den svenska fristående och obundna konsumentrörelsen


Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se