Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -
REMISS
VAR           2005-10-31


Jordbruksverket
Växtodlingsenheten
551 82 Jönköping
ATT: Anna-Clara Sjöström

Dnr 22-6210/05


Förslag till försiktighetsåtgärder vid odling av
genetiskt modifierade grödor


Sveriges konsumenter i Samverkan får här inkomma med några korta synpunkter på förslag till bestämmelser.

Hela förslaget bör ordentligt omarbetas och bättre anpassas efter direktiven från regeringen.

Det har alltid sagts och hävdats från GMO-företagen att avsikten med modifieringen skulle vara att ge konsumenterna billigare livsmedel, nyttigare livsmedel, smakligare livsmedel och hållbarare livsmedel. Inget av detta har infriats och ser heller inte ut att komma. Vi kan däremot konstatera att vi konsumenter, som vill fortsätta att äta mat vi är vana vid och har ätit i generationer och som vi litar på och kan säga att vi har historiska bevis på att vi kan överleva på, vi kallar det ”historic evidence”, kommer att få högre priser på maten tack vare GMO.

Det visar sig tydligt nu även på fodersidan, där producenterna behöver mer och mer betalt för att garantera GMO-fritt foder i köttproduktionen. Alltså alla löften och förespeglingar går fel. Motiven för att flertalet konsumenter hellre väljer och uttalar viljan att välja GMO-fritt, såväl livsmedel som livsmedel producerat där djuren fått GMO-foder. Det ligger djupare värderingar bakom än rädslan för att dessa kan vara skadliga för oss människor, det är en större fråga om patenträttigheter som skapar monopolliknande situationer där ytterst få företag får makten över hela livsmedelskedjan och konsumenternas valmöjligheter undanröjs. Den demokratiska rättigheten och av världens länder (i FN-dokument) tillerkända rätten till friheten att välja, undanröjs i praktiken.

Informationsplikt (§4)

Detta är ett förslag som ur juridisk synpunkt är helt värdelös. Även om det sker med rekommenderat brev med mottagningsbevis innebär det inget samförstånd. Däremot har GMO-odlare tillskrivits rätten att informera, som därmed också fråntar den drabbade ”icke GMO odlande” lantbrukaren rätten att klaga och kräva ersättning om hans gröda smittas. Att på detta sätt underlätta för GMO-odlaren på den hotades bekostnad är inte förenligt med intentionerna från regeringen och helt i motsats till normala juridiska principer. Det enda acceptabla är information och samtycke, men med bibehållen rätt till ersättning om skada sker.

Att informationsplikten endast skulle omfatta 100 meter är ytterligare ett bevis för att förslaget ska underlätta för ”inträngande” GMO-odling och inte skydda existerande odling, konventionell eller ekologisk. Det är ju lite av upp-och-ner-vända världen.

Övrigt
Genomgående verkar det som om förslaget utgår ifrån att underlätta för införandet av GMO-odling i stället för att skydda det som redan är etablerat och nu hotas av invasiva krafter.
Införandet av ny teknologi kan inte tillskrivas rätten att utsätta etablerade former av verksamhet för hot, fara eller risker. Ett regelverk ska i första hand tjäna till att existerande och sedan tidigare accepterade former av verksamhet i första hand skyddas för påverkan.

Om kostnader uppstår för kontroll, skador e dyl ska dessa bäras av den GMO-odlande parten. Det kan ju inte vara rimligt att konventionell eller ekologisk odling ska drabbas av kostnader förorsakade av annan part och utan deras förskyllan. Som påpekas ovan ska inte den konventionella maten fördyras för att några få företag vill trycka ut sina GMO-produkter på marknaden.

Förslaget i övrigt är i sin helhet så pass tekniskt att vi inte går in på detaljerna.

Avslutningsvis vill vi understryka att Jordbruksverket bör utgå ifrån den motsatta bilden, d v s skydda det existerande och reglera för det inkommande så att hot, obehag, risk eller skada kan undvikas. I samhället generellt och i juridiken är det ju inte så att passagerare i en buss måste lämna plats för påstigande, utan det är den påstigandes rätt är att ta plats om det finns ledig sådan, enkelt uttryckt.Vänligen
Sveriges Konsumenter i Samverkan

Bengt Ingerstam

Ordförande

Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se