Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -
REMISS
          2003-09-11


Till: KRAV
Box 1940
751 49 UPPSALA
Remiss på nya KRAV-regler

Vi har dels ett par generella synpunkter och dessutom ett par specifika invändningar. De senare bifogas detta brev.

Rent allmänt är det av väsentligt värde att utvecklingen av KRAV-producerade livsmedel ska ha användarens bästa som ledstjärna, vilket indirekt också gynnar producenterna. Märkningen vänder sig till konsument och därför måste märkningen vara en signal till konsument att användande av KRAV-märkta varor ger fördelar, som medborgare/konsumenter kan ställa sig bakom och uppskattar. Dessa fördelar omfattar många områden, som miljö, hälsa, etik, globala värderingar i motsats till ensidiga tillväxt- och lönsamhetssträvanden.

Det har länge varit fokus på odlingsmetoder men nu blir förädlingen mer och mer viktig att granska. All förädling måste ha ett berättigat syfte, d v s förbättra ett livsmedels kvalitet i något avseende. Det måste ske en balanserad utvärdering där man väger fördelarna med ev risker, inte minst för konsumenternas hälsa. Kosmetiska förändringar och metoder för enbart ökad hållbarhet kan inte förknippas med en ekologisk livsmedelssyn.

All förädling ska alltså ha ett syfte att förbättra livsmedlets egenskaper sett ur ett perspektiv från den som ska konsumera det.

När det gäller märkning anser vi alla undantag vara tveksamma. Sätter man ett KRAV-märke på en produkt förknippar den vanlige konsumenten det med att produkten är kontrollerad, vilket idag inte är fallet. Att då KRAV-märka en COLA där endast sockret är KRAV-producerat är definitivt felaktigt och inte önskvärt.

Vi föreslår i så fall att man anger i text att ”produkten innehåller delvis KRAV-producerad råvara”, men utan att använda KRAV-märket. Dilemmat att konsumenterna tror att produkter som KRAV-märks är kontrollerade är värt en vidare diskussion, det gäller även andra s k produktionsmetodsmärkningar.

Det är viktigt att när den "ekologiska förädlingen" diskuteras ha med frågeställningen "vad är en hållbar utveckling”? I KRAVs förädlingsregler ska man kunna utläsa ett arbete för en hållbar livsmedelsutveckling. Detta innebär också att "gamla sanningar" måste omprövas, ex den alltmer monopolartade och storskaliga förädlingen. Förädlingsreglerna ska inte "anpassas" till konventionella rutiner utan de ska utformas på ett sätt som banar väg för en ekologisk, social och ekonomisk, hållbar utveckling. Det ska vara en av KRAVs styrkor.

En helhetssyn, så långt det går, ska prägla reglerna. Det kan naturligtvis behövas dellösningar på vägen, jmfr 9.1.2 rörande KRAV-godkända produkter, men då ska det också tydligt framgå varför. Förädlingsreglerna ska inte uppfatta/upplevas som oöverstigliga hinder. Men som konsument ska man kunna känna sig trygg vid inköp av KRAV-märkta såväl förädlade som icke förädlade livsmedel. Ett grundkriterium bör vara, så "naturligt" förädlade produkter som möjligt

Synpunkter på processer som ska tillåtas lämnas i bilaga.

Vänligen

Bengt Ingerstam
ordförande

  Relevanta länkar på hemsidan:
  EkoLogiskt Val
  Ekologisk förädling
  Påverka regelverket för ekologisk odling och förädling
upp