Till startsidanSveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


 

REMISS           2002-02-22

Till: Livsmedlesverket

Synpunkter på Remiss 472/2002
Ang. förslag till gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i barnmat

Sveriges Konsumenter i Samverkan har tacksamt tagit emot remissen med två EU-dokument angående nya gränsvärden för en rad bekämpningsmedel, som vi anser i princip inte ska få förekomma i barnmat. Vi vill påpeka att det visserligen är positivt att EU vill sänka gränsvärdet för dessa bekämpningsmedel, som i många fall är förbjudna eller inte längre används i Sverige eller i EU. Vi kan dock inte nöja oss med dessa sänkningar av gränsvärden, utan önskar att Sverige driver frågan om en generell märkning av barnmat, med varningstexten på paketen: "Kan innehålla resthalter av förbjudna bekämpningsmedel".

Under det senaste året har EUs vetenskapliga kommitté (SCF) godkänt flera bekämpningsmedel som varit förbjudna i Sverige. Under 2002 väntas ytterligare ett 60-tal bekämpningsmedel bli tillåtna inom EU, ett tjugotal av dem är idag förbjudna i Sverige. Vi undrar om Vetenskapliga kommittén (SCF) när man satt gränsvärden för barnmat tagit hänsyn till det extra intag av bekämpningsmedelsrester som spädbarn kan få i sig via förorenat dricksvatten?

Hellre än så många olika gränsvräden för dessa ämnen, anser Sveriges Konsumenter i Samverkan att ett enda värde, som bör vara så lågt som möjligt, är önskvärt.

Eftersom få eller inga bekämpningsmedel kan testas toxikologiskt med avseende på spädbarn, som dessa produkter är avsedda för, är det också viktigt att märkningen på produkterna även ger rådet att bröstmjölk är den bästa födan för spädbarn enligt WHOs rekommendationer. Sverige bör också verka för att WHOs uppförandekod om marknadsföring av barnmat ska stärkas.

Vi hänvisar till följande dokument: "IBFAN/Consumers International statement to the World Health Organisation Executive Board on the draft Global Strategy for Infant and Young Child Feeding" 17 januari 2002.
Läs dokumentet här>>


Vi noterar också att debatten om hur gifter kan påverka foster/spädbarn i närheten av soptippar varit intesiv sedan Elliott et. al. publicerade sin studie i British Journal of Medicine 2001, där miljögifter men även bekämpningsmedel nämns som en riskfaktor.

"Risk of adverse birth outcomes in populations living near landfill sites" Elliott et. al.BMJ 2001; 323: 363-368.