Till startsidanSveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


 

REMISS           2002-04-26

Till: Miljödepartementet
Enheten för kretslopp och näringsliv
103 33 Stockholm


Synpunkter på remiss Dnr EUM2002/337/Kn
EG-kommissionens förslag till förordning för biosäkerhetsprotokollet (Cartagenaprotokollet)

Sveriges Konsumenter i Samverkan vill gärna se positivt på förslaget till förordning som verkar bidra till en god lagstiftning och skydd av människors, djurs och växters hälsa. Agro-genetisk mångfald är en av de allra viktigaste frågorna som måste få högre status i det globala arbetet länder emellan. Vi är dock mycket oroade av att vissa länder med starka exportintressen inte delar den europeiska synen på GMO och att de inte accepterar behovet av skydd för biologisk mångfald. Vi menar att ett fortsatt förbud mot utsättning och kommersiell användning av GMO är den bästa vägen tills vidare.

Sveriges Konsumenter i Samverkan har bevakat arbetet med Cartagenaprotokollet och anser att det är positivt för konsumenterna. Vi anser att protokollet bör ratificeras snarast. Eftersom en stor del av modern handel är global måste också regelverken på området som berörs (livsmedel, foder, avelsdjur osv) spegla den verkliga situationen där frihandel uppmuntras genom tullsänkningar och sämre gränsskydd. Det är välkänt att introduktion av nya levande arter kan slå ut den naturliga floran och faunan. Ökad handel ökar riskerna för att detta sker i allt fler länder.

Vi vill särskilt varna för att den oförsiktiga introduktionen av GMO i USA, Kanada, Mexiko, Argentina och Brasilien redan lett till spridning av icke godkända GMO-sorter, t ex majs, soja och raps. Detta är oacceptabelt för konsumenterna. Även reglerna för djuravel och fiskodling bör ses över snarast inom FN så att GMO-djur, särskilt fisk, inte på några villkor tillåts sprida sig i naturen. Kraven på en exportör bör således vara stränga eftersom de långsiktiga effekterna både av ekonomisk och miljömässig art kan vara mycket stora.

Artikel 2
Det är positivt att förordningen ska gälla "alla genteiskt modifierade organismer" vilket bör förtydligas genom att en ny artikelpunkt läggs till, så att det tydligt framgår att både djur och växter omfattas. Vi undrar varför humanläkemedel undantagits. Vi är mycket tveksamma till Artikel 2.3 eftersom det inte framgår hur beslutsfattandet ska ske och på vilka grunder. Orden "troligen inte" är inte förtroendeingivande och punkten bör i stället hänvisa till försiktighetsprincipen.

Artikel 8.1
Sveriges Konsumenter i Samverkan kan inte godta att dessa regler inte ska gälla fältförsök. Vi vill också förvissa oss om att reglerna ska gälla för GMO-utsädesodling och för gränsöverskridande förflyttning av GMO-utsäde.

Artikel 10.1
Vid oavsiktlig gränsöverskridande förflyttning kan det vara svårt att bedöma om effekterna "troligen" blir "betydande skadliga" vilket bör strykas. Särskilt ordet "betydande" är omöjligt att tolka.


Sveriges Konsumenter i Samverkan anser att texten bör nämna försiktighetsprincipen och ber att få lämna följande förslag: "Medlemsstater som känner till någon händelse inom sin jurisdiktion som innebär utsättning av genetiskt modifierade organismer som leder till eller kan leda till avsiktliga gränsöverskridande förflyttningar som troligen kommer att få betydande och som med särskild hänvisning till försiktighetsprincipen vill undvika skadliga effekter på bevarandet och det hållbara nyttjandet av biologisk mångfald, även med hänsyn tagen till riskerna för människors hälsa, skall..."

Artikel 10.1
a) Stryk "vid behov" eller ändra till "enligt överenskommelse".

Artikel 12
Sveriges Konsumenter i Samverkan ser positivt på att ett s k Biosafety Clearing House (förmedlingscentrum) upprättas och kommer att bevaka dess arbete. Vi saknar information i förslaget om hur kontakten mellan nationella kontaktpunkter, EU-kommissionen och detta förmedlingscentrum ska fungera. Vi kan inte i dagsläget avgöra hur det kommer att fungera, men ställer följande generella krav, med särskild betoning på att allmänheten/konsumenterna har rätt att veta:
1) transparens - inga uppgifter ska få hemlighållas eller sekretessbeläggas
2) integritet - de anställda ska vara oberoende från industri eller regeringar och öppet redogöra ev. uppdrag
3) bistånd - utvecklingsländerna och små länder måste få långsiktiga garantier så att de kan delta i arbetet på lika villkor
4) konsumentkontakt - en speciellt konsumentkontaktpunkt bör inrättas inom ramen för arbetet med anmälan av oavsiktliga förflyttningar i enlighet med protokollet, förslagsvis med Consumers International som partner, för att kontakten med NGOs ska underlättas

Artikel 13
Vi skulle vilja ha ett förtydligande angående påföljderna, som enligt texten ska vara "effektiva, proportionella och avskräckande". Med tanke på att införsel av en GMO-organism kan orsaka långsiktig skada på en hel näring eller på jordbruket i en region under lång tid, kan påföljderna verkligen behöva vara mycket hårda. Sveriges Konsumenter i Samverkan förutsätter att utvecklingsländer ges möjlighet att driva processer mot transnationella bolag med mycket stora ekonomiska resurser. Detta bör tas upp i fortsatta FN-förhandlingar.

Bilaga II
Uppgifterna som ska lämnas enligt Artikel 8 och Bilaga II, samt Artikel 10 och Bilaga III, ska inte få hemlighållas eller sekretessbeläggas. Enligt vår uppfattning är det viktigt att dessa uppgifter även måste gå att samköra och jämföra med uppgifter i olika genbanker och forskningscentrum runt om i världen. Så kallad genstöld med patentering förekommer, särskilt av genetiskt material från utvecklingsländer, och bör beivras hårdare t ex genom att dessa uppgifter blir lätta att söka i (t ex genom att uppgifterna offentliggörs i databaser på Internet).


Punkt II g)
om uppgifter rörande ursprungscentrum och centrum för genetisk mångfald är därför särskilt viktig.
Punkt II k) om beredskapsplaner vid kriser bör inte vara villkorad. Stryk: "i förekommande fall".
Punkt III c) bör inkludera ett förtydligande så att även uppgifter om terminatorgener och/eller GURT (genetic use restriction technologies) blir obligatoriska.