Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan  Kampanj: Genteknik

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer   Kontakta oss

Hultsfred 2001-05-30

Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala

Yttrande Dnr 1686/00 och 1409/01


Remiss: Codex märkningskommitté CCFL - märkning av livsmedel framställda med bioteknik

Vi är i stort nöjda med definitionerna i CCFL av begreppen i Alinorm 01/22A Appendix IV men har invändningar mot det engelska begreppet "modern biotechnology".

Sveriges Konsumenter i Samverkan har deltagit aktivt för att införa svenska regler och gemensamma EU-regler för GMO-märkning. Även Japan har från 1 april 2001 genomfört obligatorisk GMO-märkning. Enligt uppgift har Kina och Korea också beslutat att införa GMO-märkning. Australien och Nya Zeeland har infört obligatosrisk märkning av vissa GMO-produkter.

Märkningen av genmanipulerade livsmedel har diskuterats av Codex sedan början av 1990-talet. Vi noterar att exportländerna med USA och Argentina i spetsen på möte efter möte saboterar diskussionen i Codex. Det är olyckligt att CCFL vid senaste mötet i maj 2001 flyttade tillbaka textförslaget till Steg 3 trots stor enighet bland många länder att GMO-märkning måste genomföras. Vi hade kunnat acceptera förslaget från arbetsgruppen (CX/FL 01/7) om det hade underlättat för Codex att komma ur sin nuvarande beslutsångest. Att exportländerna hänvisar till WTO i sin argumentering för att undvika GMO-märkning i CCFL ser vi mycket allvarligt på.

Till saken hör att amerikanska myndigheter har fått många svar på remissen som FDA skickat ut angående GMO-märkning under 2000. Ca 70 procent av de som svarade ansåg att obligatorisk märkning var önskvärd. En opinionsundersökning av konsumentorganisationen Center for Science in the Public Interest gav nyligen liknande resultat. Rapporten finns på: http://www.cspinet.org/reports/op_poll_labeling.html

Sveriges Konsumenter i Samverkan anser att samma termer som används i definitionerna som flyttats upp till Steg 8 bör användas i märkningssyfte. I Appendix IV hittar vi termerna "genetic modification / genetic engineering". På svenska bör detta översättas till "genmodifierad" eller "GMO" enligt nu gällande svensk lagstiftning. Termen

"genetic engineering" förekommer inte på svenska och kan strykas.

Invändningar mot "modern biotechnology"

Vi har i remissvar till Livsmedelsverket påpekat att de svenska termerna "modern bioteknik" eller "modern bioteknologi" inte ska användas på livsmedel. Den engelska termen "modern biotechnology" är svår att översätta. De svenska termerna "modern bioteknik" eller "modern bioteknologi" är främst beteckningar på den teoretiska vetenskapen som ligger till grund för medicinsk forskning eller som används för antibiotikaproduktion sedan 15-20 år tillbaka eller annan innesluten användning av GMO. Jämför även begrepp som "biokemi", "biofysik" och "biomedicin" som för konsumenten lätt kan sammanblandas med "bioteknik".

Ordet "modern" är särskilt olyckligt eftersom det inte kan definieras på kort eller lång sikt (när blir tekniken omodern?) och dessutom innehåller en värdering som i vårt tycke är vilseledande marknadsföring. Vi ifrågasätter kraftigt om ordet "modern" ska ingå i definitionerna. Är det för att betona utvecklingen kunde man kalla det "modern växtförädling" ("modern breeding") för att skilja det från traditionell växtförädling och selektion. Vi kan inte acceptera att man hela tiden hävdar att tekniken är ny och annorlunda för att man ska ta patent på sina produkter, men sedan inte gå med på konsumenternas krav på märkning av samma produkter.

"Livsmedel framställda med bioteknik" är inte en korrekt svensk formulering eftersom livsmedelsgrödor i första hand "framställs" genom vanlig odling i jordbruket i - det låter som om bioteknik-grödor växer i provrör.

Codex bör ta hänsyn till olikheterna och variationerna som kan uppstå i olika länder. Definitionerna och GMO-märkningens syfte måste vara att ge begriplig information till konsumenterna och då ska redlighetsprincipen komma i första hand, inte handels- och exportintresset. Vi ser fram emot ett snabbt beslut vid nästa möte i Halifax 2002.

Med vänlig hälsning
Bengt Ingerstam Martin Frid
Ordförande Sakkunnig


Upp sida