Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -
REMISS
          2005-02-01


Till: Regeringskansliet
Näringsdepartementet
103 33 STOCKHOLM


N2004/8438/ESB

Energideklarering av byggnader - För effektivare energianvändning (SOU 2004:109)


Sveriges Konsumentert i Samverkan har beretts tillfälle att yttra oss över rubricerade betänkande och inkommer här med våra synpunkter.

Utredningen bygger på ett Direktiv 2002/91/EG vars avsikt är att åstadkomma ökad effektivitet i energianvändningen med följande förbättringar på miljöområdet, jämfört med vad som annars blir fallet.

Det lagförslag som utredningsmajoriteten lagt fram innehåller inte särskilt många konkreta saker utan överlåter det mesta av den faktiska utformningen till regeringen eller den registermyndighet man föreslår inrättad. Förslaget till utformning av verksamheten bygger på att man skall utforma modeller och samla in basdata för att beräkna hur stor energianvändningen olika byggnader borde vara samt i viss utsträckning även göra faktiska mätningar.

Vi anser att den slutliga utformning väsentligen bör beakta det särskilda yttrande som experterna Lennart Berndtsson, Anders Mattson, Jan Söderström och Elisabet Teichert lämnat men framför allt grunda sig på det yttrande som experten Bengt Wånggren har skrivit. Den senare har, så vitt vi kan bedöma, den mest realistiska synen på hur ett system borde vara uppbyggt för att dels vara effektivt totalt sett, dels komma så nära vad som verkligen gäller för varje fastighet, något som ur konsumentsynpunkt är en väsentlig sak.

Vår uppfattning är att vi kan vänta oss en väsentlig höjning av priset på energibärare inom en nära överblickbar tid, framför allt genom skillnaden mellan utbud och efterfrågan på oljeprodukter, och att detta i sig kommer att ge kraftiga incitament till alla fastighetsägare att av rena konkurrensskäl genomföra en rad åtgärder som i dagsläget inte ter sig lönsamma.

Information om sådana kan i stor utsträckning erhållas genom i dag befintliga kanaler varför genomförandet av direktivet bör ske till lägsta möjliga totalkostnad.

Sammanfattningsvis syns det som om man bygger upp en oerhört stor apparat med tillhörande kostnader som knappast själv kan bli ett mönster av effektivitet när det gäller resultat i förhållande till insats.

Vänligen

Sveriges Konsumenter i Samverkan

Bengt Ingerstam

Ordförande

Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se