Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -
REMISS
          Älvängen  2004-01-20


Till: Naturvårdsverket


Betr: Sveriges Konsumenter I Samverkans remissvar ang. DRAFT DISCUSSION DOCUMENT FOR THE AD HOC MEETING ON BIOWASTES AND SLUDGES
15-16 JANUARY 2004, BRUSSELS


I detta remissvar behandlas följande två avsnitt i dokumentet (sid 18):
• The maximum allowable concentrations for heavy metals in sludge could be lowered. This would allow a reduction of the overall input of heavy metals to the environment in general and the soil in particular. The threshold limits should allow the use on land of the majority of sludges produced in the EU with the exception of the most polluted ones.
• The threshold for heavy metal concentrations in soil could be reduced to better reflect existing soil maximum background concentrations in “natural” agricultural soils. Soils, in particular agricultural soils, are a finite and precious resource and should be protected to the extent possible. The proposed heavy metals threshold in soils would be inherently precautionary and aim at preserving agricultural soil quality, and thus farming opportunities, for future generations.

Våra kommentarer:
Slamspridningen har hittills vilat på det faktum att man i slammet hittar växtnäringsämnen som kommer från tätorternas wc-stolar, samt att en återföring av dessa växtnäringsämnen till jordbruksmarken är en förutsättning för ett uthålligt jordbruk. Men vi skall också erkänna att kvittblivningen av ett besvärligt samhällsavfall är en viktig orsak bakom slamspridningen.

Ovanstående två citat från EU:s dokument är i allra högsta grad oförenliga. Det är orimligt att tro att man med nuvarande avloppssystem någonsin kan presentera en gödselprodukt som inte leder till en snabb förstörelse av åkermarken – om vi ser det med kommande generationers ögon.

En närmare analys av slammets innehåll och avloppsnätets uppbyggnad visar att de ämnen, som har sitt ursprung i åkermarken (kväve, kalium, fosfor och beständiga fibrer) och skall utgöra ett uthålligt kretslopp, är den lilla delen. Den stora delen utgörs av olika typer av avfall och avlagringar från vårt tekniska samhälle. Således är exempelvis mängden metaller (inklusive järn och aluminium) i ett normalt svenskt slam dubbelt så stor som mängden fosfor.
Metaller är beständiga ämnen och förs i liten omfattning bort med grödan och vattnet i jämförelse med tillförseln av metaller med alla kända avloppsslam. Detta innebär att slamspridning alltid leder till att metallhalterna successivt ökar i åkermarken. Denna ökningstakt är olika för olika metaller och beroende på från vilket reningsverk slammet kommer.

Ett mycket viktigt steg framåt i slamfrågan togs i och med Jan Erikssons rapport ”Halter av 61 spårelement i avloppsslam, stallgödsel, handelsgödsel, nederbörd samt i jord och gröda” (SNV rapport 5148).

De viktigaste fynden:
- De 7 metaller som hittills mätts upp i slam tycks godtyckligt utvalda. Bland de 61 grundämnen som mätts upp fanns flera andra metaller i slam som både växer snabbare i åkerjorden och är väl så riskabla som de 7 som mäts upp.

- Exempelvis ökar halten av både guld och silver mycket snabbt i åkerjord vid slamspridning – trots att de inte mäts upp eller regleras. De växer väsentligt snabbare än de metaller som mäts upp. Silver är mycket toxiskt för markfloran medan guld tas upp i grödan samt är aktiv i människokroppens metabolism.

- Om vi på teoretisk väg räknar ut hur stor andel som metallmängden från urin och avföring utgör av slammets metallhalter, ser vi att den mängd som kommer från teknosfären är ofantligt mycket större än den ekologiskt relevanta mängd som kommer från urin och avföring. Diskrepansen är cirka hundra gånger för en rad ämnen, t ex guld, silver, vismut, kobolt, krom, germanium, bly, antimon m fl.

- På samma sätt är den mängd metaller som tillföras med ett normalt svenskt slam ofantligt mycket större än det som förs bort med grödan från en veteåker. Diskrepansen är cirka femtusen gånger för uran, cirka tvåtusen gånger för silver, dysprosium, gadolin och yttrium samt cirka tusen gånger för titan, antimon, palladium, bly, niob, lantan, neptunium, cerium m fl. Detta är särskilt oroande, då här finns ämnen som av Svenska Miljöinstitutet (IVL) anses tillhöra gruppen högriskmetaller (silver, vismut, indium, palladium, platina, antimon, selen och tellur). Dessa sprids från avancerad teknik, t ex datorer och bilar, och har påvisats i människans blod vid Karolinska Institutet i Sverige. Allt detta är oreglerat både i Sverige och inom EU. Det finns stora kunskapsluckor när det gäller de mindre kända metallerna. I och med att metaller inte kan tas bort från åkermarken i efterhand, skall försiktighetsprincipen få en strikt tillämpning när det gäller denna värdefulla naturresurs.

- Kadmiumhalten i alla slam är mångdubbelt högre än den andel som kommer från urin och avföring. Detta är mycket allvarligt då slamspridning därmed alltid leder till nettotillförsel av kadmium till åkermarken. Därmed kan vi vänta ett ökande antal fall av njurskada hos befolkningen. Njurforskarna anser att det inte längre finns någon marginal kvar när det gäller kadmiuminducerad njurskada. Kadmiumhalten i fosforn i ett normalt svenskt slam är ca 50 ggr högre än den i källseparerad urin och 20 ggr högre än i konstgödsel av god kvalitet. Detta är orimligt i nuvarande allvarliga situation när det gäller kadmiumfrågan.

- Ökningstakten hos metallerna i åkermarken är förhållandevis mycket snabb vid spridning av alla kända kommunala avloppsslam. Vid en årlig slamgiva på 1 ton ts/ha av ett svenskt slam med höga metallhalter fördubblas halten i åkern efter mycket kort tid, t ex cirka 3 år för guld, cirka 10 år för silver, 30 år för koppar, kvicksilver och volfram osv. Detta är ett ögonblick med mänsklighetens perspektiv.

• Avloppsslam är således kraftigt förorenat av metaller. Detta beror på avloppsnätets fysiska uppbyggnad och anslutningsbild och kan inte åtgärdas genom punktvisa insatser när det exempelvis gäller industriavlopp. Eftersom vi bara har ett avloppsnät för allt flytande avfall i samhället skall vi vara realister. Antingen måste växtnäringsämnena separeras från det övriga avfallet genom ett alternativt omhändertagande av urin och/eller avföring redan vid toalettstolarna. Eller så måste växtnäringsämnen plockas ut ur avloppsvatten/slam på teknisk väg vid reningsverken. Eller så får växtnäringen offras om inte samhället anser sig vara beredd att bekosta någon form av separation.

• Vi vänder oss med kraft mot att anpassa gränsvärdena så att ”The threshold limits should allow the use on land of the majority of sludges produced in the EU with the exception of the most polluted ones.” Om gränsvärden skall tillämpas skall de sättas så lågt att det inte sker någon nettotillförsel av metaller till åkermarken – dvs de blir en garant för att endast separerade näringsämnen kan komma ifråga när det gäller växtnäringsåterföringen. Detta är ju fullt möjligt att uppnå.
I många nationer finns numera en samsyn mellan konsumenter och livsmedelsproducenter att inte använda växtnäring som är förorenad av avfallsmetaller och ett oöverblickbart myller av kemikalierester, radioaktivitet, fällningskemikalier osv – dvs att inte använda avloppsslam.

Ytterst viktig aspekt
Slutligen skall en ny men ytterst viktig aspekt läggas på slamspridningen. Enligt en alltmer enig kår av oljeexperter kommer den globala utvinningen av olja att vika ned inom kort för att aldrig mer öka. Då uppstår en tilltagande oljebrist och detta kan väntas påverka alla typer av samhällsfunktioner.
Den enda pålitliga storskaliga infångaren av solenergi är skog och åker. Skogsmark och åkermark får inte på minsta sätt användas för att deponera metallavfall och därmed successivt fördärvas. Detta kommer att bli en livsnödvändighet i ordets strängaste betydelse. Vidare kan närproduktion av livsmedel i hög grad väntas bli en nödvändighet. Det finns därför anledning att kraftigt invända mot tanken att slammet och dess metallavfall skall spridas på den ”dyrbara” åkermarken runt de stora tätorterna, se dokumentet (sid 17):
”Whenever possible, the use of sludge on land should be close to the production site to avoid the environmental impacts caused by transport and favour a better control of sludge quality”

Oljebristen kommer också att påverka framställning och tillgång på konstgödsel. Därför måste redan nu göras stora ansträngningar för att växtnäringen från urin och avföring så snart som möjligt kan återföras i separerad form. När oljebristen väl debuterat kommer mycket att förändras och arbetet med att nå en uthållig växtnäringsåterföring måste vara avslutat.

Sammanfattningsvis vill Sveriges Konsumenter i Samverkan framhålla att stora ansträngningar skall göras inom EU för att snarast få till stånd en separation av växtnäringen från det flytande avfallet.

Sveriges Konsumenter i Samverkan
/Gunnar Lindgren


Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
E-post:
skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se