Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Globalisering .........
 

Sveriges Konsumenter i Samverkan

- för ökat konsumentinflytande -

Hultsfred  den 6 december 1998 

Codex Contact Point
Livsmedelsverket                                                            REMISS Dnr3506/98 
Box 622
751 26 UPPSALA

Remiss, "Deltagande av internationella icke-statliga 
organisationer i Codexarbetet"
 

A; CL 1998/31-GP

Konsumenter i Samverkan anser att arbetet med att sätta upp regler för "Observer Status" för internationella NGO´s i Codex är av stor vikt och på rätt väg. 

Frågan om internationella paraplyorganisationer är intressant och kräver fler exempel än det av Livsmedelsverket givna (Consumers International i konsumentfrågor) för att vi ska kunna ta ställning till åsikten att en enda organisation generellt är bättre än flera. På nationell nivå är det 
ju möjligt att flera olika organisationer (och även individer) lämnar remissvar. Det finns därför ingen principiell anledning att endast en enda internationell NGO ska få ha "Observer Status" på t ex livsmedelsområdet. Det bör inte finns tvivel om att flera internationella NGOs med samma (eller i stort sett samma) arbetsområde ökar möjligheten att skapa bra regler för livsmedel.

Alltså förelår vi att texten inom fyrkantsparanteser,punkt 4.2, tas bort.

Å andra sidan, om endast en enda internationell NGO ska representera alla världens konsumenter (snart 6 miljarder människor) måste denna organisation få en väldig tyngd i Codexarbetet. Om detta kan genomföras och t ex Consumers International får en sådan roll i livsmedelsfrågor, blir situationen givetvis en helt annan. Vi ställer då kravet att den 
internationella livsmedelsindustrin ska representeras av en enda paraplyorganisation, i stället för som idag av över ett hundra branschorganisationer med "Observer Status". Med andra ord ska antalet observatörer vara det samma från producent- och konsumenthåll.

B; CL 1998/34

Konsumenter i Samverkan anser att Livsmedelsverket i stort sett fungerar bra som Codex Contact Point i Sverige, och att "Proposed Core Functions Of Codex Contact Points" bör kunna göra detta arbete ännu bättre. 

Särskilt noterar vi att punkt 5 bör kunna utvidgas så att den rådgivande verksamheten utökas, i syfte att hjälpa intresserade konsumentorganisationer att förstå det ofta ganska tekniska/vetenskapliga resonemang som förs i texterna. Särskilt kan det vara komplicerat att förstå engelska texter. Dessutom måste en dialog komma igång med svenska konsumentorganisationer om hur beslut fattas om vad som ska vara Sveriges/EUs linje i Codexarbeten.

När det gäller punkt 7 förstår vi inte vad som menas, men hoppas att det betyder att ökad möjlighet ska ges för representanter från konsumentorganisationer att delta i de nationella delegationerna som observatörer vid Codexmöten. Det är önskvärt att representanter från nationella konsumentorganisationer bereds tillfälle att delta i de nationella delegationerna, lika väl som representanter för näringslivet.  Eftersom producenterna sedan länge kunnat betala för sina observatörer, måste det skapas resurser från det allmänna som kan gå till organisationernas observatörers resekostnader, eftersom konsumentorganisationerna av naturliga skäl inte har tillgång till samma resurser som producentorganisationerna. Det är önskvärt att Codex tydliggör att de nationella regeringarna bör ta detta ansvar och åstadkomma en bättre balans i delegationerna och även på så sätt stimulera ett ökat engagemang från frivilligorganisationerna. Utan denna möjlighet att få ekonomiskt stöd har i nuläget konsumentorganisationer mycket begränsad möjlighet att bevaka och delta i Codexarbetet. Konsumentorganisationerna måste få möjligheten till och resurser för att ha lämplig och kunnig personal för att delta i detta viktiga arbete. Det vore inte fel om den svenska delegationen påpekade detta och gärna hänvisa till den nya regeringens regeringsförklaring där man uttalat vikten av att konsumenterna ska komma mer i centrum.

Dessutom behövs en diskussion om hur observatörer ska få påverka Codexarbetet. I nuläget har producenterna ett väldigt övertag och konsumenterna kan inte känna att Codexarbetet verkligen uppfyller det nobla syftet att "skydda konsumenternas hälsa och garantera redlighet i 
internationell handel med livsmedel". Ett exempel är den utdragna diskussionen om märkning av genmodifierade livsmedel, där konsumenternas rättighet att välja åsidosatts medan Codexarbetet förhalats av vissa länder under starka påtryckningar från dessa länders genteknikföretag. Ett annat aktuellt exempel är Codexarbetet om gränsvärden för 
antibiotikarester i mjölk, kött och fisk, där det inte finns någon nytta för konsumenterna med resthalter, utan endast risker.

Inför revideringen av WTO-avtalet för jordbruksprodukter anser vi att det svenska Codexarbetet måste diskuteras, lämpligen vid ett offentligt seminarium, helst under våren 1999.

Hälsningar

Konsumenter i Samverkan

Bengt Ingerstam
Bengt Ingerstam                                                 Martin Frid
generalsekreterare                                              sakkunnig

....
Remisser      Globalisering      Hem