Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Globalisering..........
 
 
Hultsfred 1999-01-27

Kommerskollegium
Enheten för global handel
Fax nr 08-30 67 59

Remissvar: Dnr 117-2536-98 WTO: handel och investeringar - första
avrapporteringen

Konsumenter i Samverkan har med intresse tagit del av rapporten och vill lämna några synpunkter.

Med tanke på vad som sägs i regeringsförklaringen om att konsumentaspekterna allt mer ska vägas in på olika politikområden är det viktigt att Sverige verkar för ett avtal i WTO som innehåller åtaganden om transparens och ett demokratiskt tvistlösningssystem. I frågor som rör konsumentlagstiftning och livsmedelssäkerhet anser vi att Sverige ska verka för att försiktighetsprincipen och nytto/riskanalys får en större roll inom WTO. Vi anser att aspekter av SPS-avtalet (8.1) självklart måste vara med i ett investeringsavtal, men noterar samtidigt att detta avtal är hårt kritiserat av den internationella konsumentrörelsen, och att konsumenternas rättigheter måste stärkas ytterligare på denna punkt. Hänsynen till konsumenterna och deras situation måste anses lika viktig att få in i avtalet som de multinationella företagens friheter.

Transparens är viktig när allt fler tvister ska lösas på vetenskaplig väg, och vi anser att principer om "företagshemligheter" bidrar till att minska konsumenternas förtroende för internationell handel. I fallet med hormontvisten mellan EU och USA kan vi också bara beklaga att transparens saknas. Märkning är också en synnerligen viktig aspekt av Konsumentlagstiftningen som inte får förhandlas bort. De sociala faktorerna måste alltså få spela en större roll i denna typ av frågor. Konsumenternas demokratiska valfrihet är en självklarhet och en av grunderna i demokratin och garanteras i alla avtal.

Miljöaspekter (8.3) är samtidigt också konsumentaspekter, eftersom ökad konsumtion leder till ökad miljöpåverkan. Ökad internationell handel på grund av ökade utlandsinvesteringar är därför en viktig fråga, inte bara för konsumentrörelsen. Internationella miljöavtal (MEAs) bör således vara en viktig fråga i diskussionen om investeringsavtal inom WTO. Konsumenter i
Samverkan anser att nationell och internationell konsumentlagstiftning kan komma att påverkas av multilaterala investeringsavtal, och att denna fråga bör utredas vidare. Framförallt får inte konsumentskydd och konsumentlagstiftning komma att betraktas som handelshinder.

Konsumentlagstiftning bör också komma in i diskussionen om Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor (8.4), särskilt länders möjlighet att värna och  gynna svaga eller utsatta grupper.

När det gäller u-landsintressen (8.5) anser vi att Sverige och EU måste verka för bättre konkurrenslagstiftning och ser fram emot konkreta resultat av OECDs arbete om riktlinjer för transnationella företag. Särskilt inom gentekniken har vi exempel på hur vissa bolag tar patent
på plantor i u-länder för att ta hem stora vinster i i-länderna, utan att förtjänsten kommer befolkningen i u-länderna till del. Problemen med dessa patent och TRIPS-avtalet inom WTO måste lösas innan ett internationellt investeringavtal kan anses vara acceptabelt.

Med hänvisning till Amsterdamsfördraget, som snart kommer att gälla inom EU
och speciellt art 153, är det viktigt att konsumentorganisationerna och konsumentintressena hinner ikapp och kan noggrant analysera arbetet med detta avtal, för att kunna föra fram alla viktiga hänsyn som måste tas med i diskussionerna. Tyvärr är vår situation i nuläget att alltför mycket ska hinnas utan resurser, men vi hoppas på förbättringar och att kunna delta mer aktivt framöver.

Med vänlig hälsning

Konsumenter i Samverkan
 

Bengt Ingerstam                                            Martin Frid
Generalsekreterare                                        sakkunnig  globala frågor
 ....

Remisser       Globalisering       Hem